Dydara's Blog

April 19, 2010

Happiness

Filed under: Interesting and Useful Topics — dydara @ 11:40 am
សេចក្តីស្រលាញ់ជាមាគ៌ានាំមកនូវសេរចក្តីសុខនិងសុភមង្គល! 🙂
sok

The smiley face is a well-known symbol of happiness.

Everything here in my blog is free.

I do, however, accept smiles. 

 

epicurusHedonist Philosopher Epicurus Was Right About Happiness (Mostly)
“If a little is not enough for you, nothing is.” – Epicurus
His philosophy teaches us about how to live the good life. Epicurus was a hedonist, but not in the popular modern sense. Now we tend to associate hedonism with excessive pleasure-seeking or with refined sensual pleasure. What Epicurus meant, though, was something more subtle; he certainly didn’t think the road to happiness was paved with luxury or material wealth. What he emphasized was the idea of being ‘untroubled’. Epicurus thought pleasure and pain were at the centre of human morality. His view was that pleasure and pain are so important to human existence that all our actions are governed by seeking pleasure and trying to avoid pain. Epicurus also saw the absence of pain as a pleasure in itself. Of course there is both bodily or physical pain and there is psychological pain. Epicurus emphasised the idea of being ‘untroubled’ over the positive experiences of pleasure. He thought the good life could be achieved through satisfaction that both body and mind are at peace.

positive thinkerYou are here to seek the answer to the most commonly asked question by all,

How do we make it work? Everyone wants to have happiness. But not everyone knows how to have it. Happiness, for me, is defined by the way we think. If I think I am the one of the happiest men on earth, I am. I know it’s hard to have people think like we do. Life is wonderful! 🙂 Why? there are so many reasons that I and you can think of that makes our life wonderful. For me I am so blessed to have my lovely parents and I’m so grateful for the family and so many friends that love me and care about. Or I can think “My life sucks!” I just turned 27 a few months ago. I still have no sense of direction. I now realize that I am 3 years away from 30. Not that 30 is old. I’m just not where I want to be in my life right now. No real job to do, that’s how my life is at present…I do not know what I’m doing, where I’m going, or even who I am. Many things I thought I was certain of have now become questionable. Feeling sorry for yourself, and your present condition, is not only a waste of energy but the worst habit you could possibly have. Dale Carnegie

  

I don’t need some girls in my life for me to be happy. This line from one movie made me lolzzzzzz

Some people said “I would be happy if I had one good girlfriend.” If you don’t have her, you cannot be happy for your whole life? Learn to satisfy! 😀

happiness

You can do whatever you want, guys, it’s your life. But Be Careful, take a good care of yourself, do not Step on other people shoes and do not spit on other people life and don’t force someone against their will. 

The happiest of people don’t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way. 

I just solved one of the biggest problems and then other problems come up. That’s what makes life interesting.

★Having good communication with people is happiness. When I go to Phnom Penh and I tell my friends that I am in town, many of my friends come and pick me up. And when I go to Thailand, my host family offers me a place to stay. I can feel happiness by that! 😀 I do appreciate your kindness! 😀

The happiest of people don’t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way.

Be a resilient person. I am a resilient man – I won’t be unhappy for long. Just give me a couple of days and I can get over almost anything. A Resilient Individual Defined, Is This You?

                            😀 That’s why I am a thrill-seeker! 😀

1. Flexibility

2. Toughness

3. Hopefulness

4. Positive Feelings

Sometimes I cannot find true contentment in life as well. But that’s how a meaningful life consists of every aspect of life, good or bad.

” Man who waits for roast duck to fly into mouth must wait very, very long time.” There are two kinds of people in this world – greedy taker of life and a generous volunteer of life. I am both of that. I seek happiness & glorious and I get some! 😀


                                 

The bad days make the good ones better! Let’s do something fun! :D Let’s create a memory! To a good life! :D

   

        How can I be happy? How do I achieve peace of mind? If you get only happiness then you don’t feel its value, do you? I was a sad man for a few years because of one thing. No matter what I did, I was not happy. And when I’ve started to enjoy my old life I feel I am happier than before. I have felt pretty awesome after reading many articles, writing several topics and hanging out with my friends.These things made me started to enjoy my old life. I just realized that there are so many wonderful things for me to enjoy. Life is filled with Pretty Things, enjoy them! Time heals all pain. If you get only happiness then you don’t feel its value, do you? It’s applicable to the word money as well.

                              “I smile on the outside but cry inside.” I used to have that feeling but that stuff made me value happiness.

Smiling from the inside out! 🙂
I start to enjoy my life in Battambang! Thanks to my best friends and new biz! 😀

Basic building stones of Happy life, plus Positive thinking and Forgive! 😀

Philosophy has always been regarded as a means of discovering the secret of happiness. What really is that has the amazing power to make us happy? That gives us joy, pleasure, enormous satisfaction?
The question is how we can relate it on our daily life?
Remember that failure and disappointment are a part of life.
I sometimes got bad feeling too. That was long time ago,
I used to have a broken heart,that hurt badly.
And I called to my Daddy, just wanting to get some emotional support from him to cheer me up and he said, “We are your parents, we never hurt you and we love you as our own eye because that girl is not worth your grief”.
That was good motivation for me to move on.” and I replied Thank you Daddy !
Listen to the positive thought everytime. The influence of words is timeless, let them work for you, and remember to always carry a smile in your heart. 🙂
If you’re feeling blue, how do you give yourself a happiness boost? Or, like a “comfort food,” do you have a comfort activity? (mine is travelling).
My strategy isn’t to pursue happiness as directly as others often do. It doesn’t work, at least for me, quite as well as I would wish. I’m more of a Dale Carnegie adherent. Happiness doesn’t depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude. So I always have positive thinking! 😀 I also believe in Aldous Huxley’s sayings, “Happiness is not achieved by the conscious pursuit of happiness; it is generally the by-product of other activities.” So I seek accomplishment and meaning and through these activities I find satisfaction with my life.

Positive Thinking Your Key To Success
To see this topic click here:
https://dydara.wordpress.com/2010/03/16/positive-thinking-your-key-to-success/
Positive thinking brings inner peace, success, improved relationships, better health, happiness and satisfaction. It also helps the daily affairs of life move more smoothly, and makes life look bright and promising.

Happiness is Created Through Self Awareness

Click here to see this topic: https://dydara.wordpress.com/2010/11/26/self-awareness-is-the-key-to-change-and-lasting-happiness/

Self Awareness is the Path to Self Mastery
Self Mastery is the Way to Happiness

The first step in changing the way you create your life is self awareness.

I have learned to be self-aware, and that changed a lot of perceptions about myself , other people and life. Selfawareness is the most important tool to use to enhance my self esteem, I discovered.

Although I am a happy man I still have some problems. I think everybody has a 100 problems. I don’t know that, like you are not supposed to solve them all, because the simple truth of it, it is not a problem if you think it is a problem it makes you have a problem.

Time is the best medicine for healing a broken heart.
Real tears are not those that fall from the eyes and cover the face, but those that fall from the heart and cover the soul…. !
No matter how hard it is, that time will pass.
Even if one girl makes you look stupid in love, at the smae time she taught you how to be strong and smart too.
When I do good deeds for people around me, it is my pleasure.
Enjoy Good life But Be Careful.
Hey People… a friendly advice… it’s OK to

be wild as long as we do not step on

other people shoes, as long as we do not

spit on other peoples life…

It only takes ONE wrong move,

ONE mistake, to make a lifelong agony… and

as said by the wisdom of elderly people,

what’s done cannot be UNDONE.

Enjoy good life but be careful enough

so that you will enjoy even

if you reach 80 years old

A Laugh a Day Keeps the Doctor Away !!!

treat everyone with politeness even those who are rude to you,not because they are not nice but because you are nice…

Never search your happiness in others which will make you feel alone.rather search it in yourself you will feel happy even if you are left alone…

happiness always looks small when we hold it in our hands.but when we learn to share it,we realize how big and precious it is !

We can be unhappy anytime if we are not doing something we feel good doing, so the key is to keep on doing the right thing.
Don’t get angry and envy.those things are believed to produce unhappiness.
So many ways to define happiness. Here are some definitions of happiness to inspire you.
Finding happiness is like finding yourself. You don’t find happiness, you make
happiness. You choose happiness. Self-actualization is a process of discovering who you are, who you want to be and paving the way to happiness by doing what brings YOU the most meaning and contentment to your life over the long run.
Realize that true happiness lies within you. Waste no time and effort searching for peace and contentment and joy in the world outside. Remember that there is no happiness in having or in getting, but only in giving. Reach out. Share. Smile.Hug. Happiness is a perfume you cannot pour on others without getting a few dropson yourself.
“Happiness is a state of mind or feeling characterized by contentment, love,
satisfaction, pleasure, or joy”.

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.” Mahatma Gandhi

“A human being is happiest and most successful when dedicated to a cause outside his own individual (Do for others more than you do for yourself.), selfish satisfaction.” Benjamin Spock

I’m sure we will learn a lot. But, before we move further, it’s a good idea to get
deeper understanding of the word happiness itself. Understanding what happiness is will give us good ground upon which to build our discussions.
Let me start with an official definition. According to Merriam-Webster’s Online Dictionary, here is the definition of happiness:
a state of well-being and contentment
a pleasurable or satisfying experience
This definition is a good starting point and we can dig deeper from it. The best
way to do that is to consult some of the greatest minds in history. So I researched what these people say about happiness and found 10 essential definitions. Each of them has deep meaning. Take your time to absorb it.
Here they are:
Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.
Mahatma Gandhi
Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of
one’s values.
Ayn Rand
Happiness is something that you are and it comes from the way you think.
Wayne Dyer
Happiness is essentially a state of going somewhere, wholeheartedly, one-
directionally, without regret or reservation.
William H. Sheldon
Happiness is not a reward – it is a consequence.
Robert Ingersoll
Happiness is different from pleasure. Happiness has something to do with struggling
and enduring and accomplishing.
George Sheehan
Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.
Aristotle
Happiness is not something you experience, it’s something you remember.
Oscar Levant
Happiness is not a station you arrive at, but a manner of traveling.
Margaret Lee Runbeck
Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace and gratitude.
Denis Waitley
All in all, I would say that happiness is a decision. Your happiness is your
decision to make. All the quotes above require actions on our part and actions require decisions.
So what do you think?
While direct measurement of happiness presents challenges, tools such as The Oxford Happiness Questionnaire have been developed by researchers. Positive psychology researchers use theoretical models that include describing happiness as consisting of positive emotions and positive activities, or that describe three kinds of happiness: pleasure, engagement, and meaning.
Some researchers, such as David T. Lykken, have found that about 50% of one’s happiness depends on one’s genes, based on studying identical twins, whose happiness is 50% correlated even when growing up in different houses. About 10% to 15% is a result of various measurable life circumstances variables, such as socioeconomic status, marital status, health, income, sex and others.
The remaining 40% is a combination of unknown factors and the results of actions that individuals deliberately engage in to become happier. These actions may vary between persons; extroverts, for example, may benefit from placing themselves in situations involving large amounts of human interaction. Also, exercise has been shown to increase one’s level of momentary subjective well-being significantly
Research has identified a number of attributes that correlate with happiness:
relationships and social interaction, extraversion, marital status, employment, health, democratic freedom, optimism, endorphins released through physical exercise and eating chocolate, religious involvement, income and proximity to other happy people.
Philosophers and religious thinkers often define happiness in terms of living a
good life, or flourishing, rather than simply as an emotion.
Human relationships are consistently found to be the most important correlation with human happiness.happiness in social networks may spread from person to person.
“Mind is the forerunner of states of existence. Mind is chief, and (those states)
are caused by the mind. If one speaks and acts with a pure mind, surely happiness will follow like one’s own shadow!”
“to eliminate suffering, eliminate craving,”
Christianity. They found that true happiness can only come from a relationship with God and appreciating God’s creation for their sake, not theirs own.
Happiness is characteristic of a good life, that is, a life in which a person
fulfills human nature in an excellent way. People have a set of purposes which are typically human: these belong to our nature. The happy person is virtuous, meaning they have outstanding abilities and emotional tendencies which allow him or her to fulfill our common human ends
happiness is the practice of virtue.
Happiness is something everyone wants to have. You may be successful and have a lot of money, but without happiness it will be meaningless.
Happiness is similar to darkness… You can’t measure darkness. Darkness is just theabsence of light. You can only measure light. The less light there is the darker it seems. Happiness can’t be measured either. It is the absence of negative emotions/feelings (sadness, stress, pain, suffering, etc…). the only way to achieve happiness is to find away to remove the negative feeling and emotions in your life.
Happiness is a absent of sadness.
Happy is Being especially well-adapted; felicitous.
Cheerful; willing: happy to help.Don’t worry be happy.
Sacrifice meets Goals, and Goals meets Happiness..
Shared joy is a double joy; shared sorrow is half sorrow.
Thousands of candles can be lighted from a single candle, And the life of the
candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.
There is no cosmetic for beauty like happiness.
By all means marry: If you get a good wife, you’ll become happy; if you get a bad one, you’ll become a philosopher.
This definition of happiness by Socrates.
True joy and happiness are valuable. If one does not survive, no joy and no
happiness are obtainable.Trying to survive in a chaotic, dishonest and generally immoral society is difficult. Any individual or group seeks to obtain from life what pleasure and freedom from pain that they can. Your own survival can be threatened by the bad actions of the others around you.Your own happiness can be turned to tragedy and sorrow by the dishonestly and misconduct of others.
“It is in your power to point the way to a less dangerous and happier life.”
“The way to happiness is a high-speed road to those who know where the edge are.You’re the driver.”

I hope this page can spread happiness to everyone ! 🙂

To see more pictures, scroll down!

 

Advertisements

September 29, 2014

My greatest enthusiasm is travelling

Filed under: I just wanna live my life to the fullest. nothing more — dydara @ 10:47 pm

trav

happy and  glory sma

ជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រៀបដូចតួមួយក្នុងរឿងចិនបូរាណ អ្នកក្លាហានម្នាក់ដែលពូកែទាំងវិជ្ជាគុណនិងអក្សរសាស្រ្តតែមិនធ្វើការបំរើរាជការរឺក៏រកសីុទេតែចូលចិត្តសេរីភាពដើរផ្សងព្រេងប្រឡូកក្នុងពិភពគុនត្រាចរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត។ Happy & Glory បេ្តជា្ញហើយថាខ្ញុំត្រូវតែជិះកប៉ាល់ជុំវិញពិភពលោកអោយបាន It is small victories that keep me going for the big one!

ខ្ញុំប្រហែលជាអាចដើរទេសចរណ៍បានពេញមួយជីវិត!កាលពីមុនដើរលេងបរទេសមានរដ្ឋាភិបាលបរទេសចេញលុយអោយដើរលេងពេលនេះដើរលេងបរទេសមានបងប្អូនបងធម៍ពួកម៉ាកចេញលុយអោយដើរលេងពេលអនាគតខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំនៅតែអាចដើរទេសចរណ៍ជាមួយប្រពន្ធបានព្រោះម៉ាក់ប៉ាមានមុខរបរពីរទុកសំរាប់អោយខ្ញុំស្រាប់។

ពេលមានគំរោងដើរលេងច្បាស់គឺខ្ញុំរំភើបចិត្ត ពេលដើរលេងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រឡះខួរក្បាល ពេលមកពីដើរលេងវិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អបានមួយអាទិត្យ។ I feel super excited a few days before the trip takes place, I feel fresh during traveling, I am in a good mood for one week after my journey ends.

I hope that by writing this blog topic I can share a little bit about my love of travelling, and also my passion… and as well to fulfill my sense of adventure. This is one of my favorite quotes of all time “There is only one success – to spend your life in your own way.” I am so grateful for my parents because of them, I have been able to live the life I want to. How many countries have I visited?

 The following words are not true but some day this will become reality “The top male solo traveler in the world, Dy Dara is smart, witty and a great story-teller that knows how to have a good time as he travels. From Asia to Europe to Central America and more, looking at his photos is almost like traveling the world with your best friend.”

 

power of sacrifice

Power of sacrifice ក្រៅពីញុំាបាយផ្ទះខ្ញុំញុំាតែនំបុ័ងនិងមីព្រោះសន្សំលុយទុកដើរលេងបរទេសរឿងពិតរបស់Dy Dara Traveler

excited

មិនចាំបាច់ដល់ថ្ងៃដើរលេងបានសប្បាយទេគ្រាន់តែទទួលទូរស័ព្ទលឺពាក្យទាំងនេះគឺខ្ញុំរំភើបចិត្តមុខរបស់ខ្ញុំរីកដូចគ្រាប់ជីត្រូវទឹកហើយញញឹមបិទមាត់មិនជិត”ដារ៉ាបីថ្ងៃទៀតទៅលេងថៃត្រៀមខ្លួន”ខលមកកក់ទុកមុនរឺក៏”ដារ៉ាពេលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវប្រហែលជា២រឺ៣ម៉ោងទៀតទៅដល់បាត់ដំបងជិះកាត់ហ្នឹងចូលយកដារ៉ាឯងទៅលេងសៀមរាបរឺក៏ទៅលេងថៃរៀបចំខោអាវ”ខលហៅភ្លាមទៅភ្លាម។ពេលខ្លះមិនសំខាន់ទៅកន្លែងណាទេអ្វីដែលសប្បាយជាងកន្លែងដែលត្រូវទៅលេងគឺបានសីុផឹកជុំគ្នានិយាយគ្នាលេងជាមួយពួកគាត់ដែលជាបងប្អូនបងធម៍ពួកម៉ាកដែលខានជួបគ្នាយូររឺក៏បានជួបមិត្តថ្មីបានស្តាប់រឿងថ្មីៗ។ខ្ញុំសូមអរគុណនូវការរាប់អានចំពោះខ្ញុំនិងតែងតែធ្វើអោយដំណើរកំសាន្តបានសប្បាយខ្លាំងសំរាប់ខ្ញុំ។ខ្ញុំដឹងគុណអ្នកដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំ។ពាក្យទាំងអស់នេះសរសេរចេញពីអារម្មណ៍ពិតនៃក្រអៅបេះដូង។

ពេលដើរលេងដេកមួយថ្ងៃបីម៉ោងអត់ឈឺហើយនៅតែមានអារម្មណ៍ល្អហើយមានកំលាំងដើរតែបើនៅផ្ទះដេកមួយថ្ងៃ៣មោ៉ងគឺឈឺ។ពេលមកពីដើរលេងមកដល់បាត់ដំបងគឺអស់កំលាំងតែបើនៅតែដើរលេងនៅមានកំលាំង។

traveler

គួរអោយចង់អស់សំណីេចរៀននៅACE, BBU, IFL, exchange programនៅជប៉ុននិងកូរ៉េរៀនហីេយក្លាយទៅជាកំពូលអ្នកដីេរផ្សងព្រេងឥតព្រំដែន

ប្រសិនជាគិតទាំងប្រទេសខ្មែរខ្ញុំដើរបាន១១ប្រទេសចំណែកមិត្តខ្ញុំខ្លះដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ពួកគេដើរបាន២០ប្រទេសជាងដោយមិនអស់លុយខ្លួនឯង។ខ្ញុំចង់ដើរអោយបាន២០ប្រទេសទើបផ្អាកដើរលេង។ What I love the most in life is travelling. My greatest enthusiasm is travelling. Travelling has been my Life! (the most important and enjoyable thing in my life) Enthusiasm = a subject or activity that interests you very much. Travel is the movement of people between relatively distant geographical locations for any purpose and any duration. This is my big problem that I will tell my future wife: “I am a Wanderlust which means a very strong desire or irresistible impulse to travel. I can spend a little money on my living but I need to take travel once a month otherwise I become a stressful and aggressive person! People think that everyone must follow the same template for life: go to school, get a stable job, get married, have kids. If you deviate, you’re, well, deviant. I’ve never been afraid of any deviation. Mr. Hardcore Traveler wants to stay Single As Long As Possible. There is only one success – to be able to spend your life in your own way. What can’t you get enough of? I definitely can’t get enough of 3 things in particular – My former lover, travelling, and movies. ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់កម្មវិធីដេកFreeសីុឆ្ងាញ់កាលនៅវ័យជំទង់ខ្ញុំទៅលេងបរទេសតាមរយះExchange programsពេលចាស់អាយុច្រើនមិនអាចចូលរួមបានខ្ញុំធ្វើជាprivate guideសំរាប់បងប្អូនបងធម៍និងពួកម៉ាក។ម៉ាកប៉ាមានមុខរបរ2សំរាប់ខ្ញុំពេលរៀបការមានប្រពន្ធខ្ញុំtake overមុខរបររបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំក៏នៅតែមានលទ្ធភាពអាចដើរលេងបរទេសជាមួយប្រពន្ធ។និយាយទៅគឺដើរទេសចរណ៍រហូត។

 

happy man

ផ្ការីកគ្រប់រដូវ មានគេហៅអោយជូនដើរលេងនិងកំដរគេសឹងរាល់ខែមិនចេះអស់កម្មវិធីអស់ពីបងប្អូនចូលបងធម៏ចប់កម្មវិធីហ្នឹងចូលដំណើរកំសាន្តជាមួយពួកម៉ាកហើយនូវមានកម្មវិធីខ្ញុំដើរលេងផ្ទាល់ខ្លួនកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺវិលជុំនិយាយទៅដើរលេងបានរហូតអស់លុយតិចតែបានសប្បាយច្រើន។នរណាក៏គេឆ្ងល់ខ្ញុំថាចេះតែមានលុយដើរលេងបានរហូតខ្ញុំក៏បា្រប់គេថាខ្ញុំជូនគេដើរលេងគេចេញថ្លៃធ្វើដំណើរស្នាក់នៅហើយនិងម្ហូបអាហារអោយខ្ញុំបើខ្ញុំដើរលេងខ្លួនឯងគឺដើរលេងបែបពួកbackpackerគឺមិនសូវចាយអស់ច្រើនទេ។

traveling

Traveling is the best way to get life experience. I just wanna live my life to the fullest, nothing more, nothing less.

“You only live once, but if you work it right, once is enough.”

traveler I’d rather look back at my life and say, I can’t believe I did that, instead of saying, I wish I did that. I live to travel. Without travelling, life would be a mistake.

hardcore traveler

រឿងពិតរបស់Mr. Hardcore Travelerម្នាក់នេះ បើគាត់ដើរលេងម្នាក់ឯងគឺដើរលេងរបៀបពួកbackpackersគឺស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់ដែលមិនថ្លៃហើយសីុបាយកញ្ចប់ដើរលេងបែបនេះអស់លុយតិចតែបានសប្បាយច្រើនតែបើដើរលេងជាមួយពួកម៉ាករឺក៏បងប្អូនវិញគឺស្នាក់នៅអូតែលផ្កាយប្រាំនិងចូលហាងញាំុអាហារថ្លៃៗពួកគេចេញលុយអោយគាត់គ្រាន់តែគាត់ធ្វើជាdriverនិងtour guide។ពេលខ្លះដើរទេសចរណ៍ញឹកពេកអត់មានលុយចងការលុយគេដើរលេងហើយមកផ្ទះវិញសីុមីនិងនំបុ័ងសន្សំលុយសងគេវិញ។បើនៅផ្ទះយូរអត់បានដើរទេសចរណ៍ទេគឺsuper stressful ឈឺក្បាលអស់កំលាំងកាយកំលាំងចិត្ត។ I am an honest man. Judge me all you want, but keep the verdict to yourself. Map on the face This picture express about my wanderlust. 2014 super crazy about travellling There are 2 sides of every story, most people said to me “You are a happy man all the time” Here is another story of me! When you are focusing on one thing, you will miss another things. travellingTravelling – It’s not a hobby… It’s a way of life. you cannot Trip is a random trip for most people but for me, it is what I live for! The desire to pursue my interests and dreams. Travel is not just a hobby or vacation for some of us. Rather, it’s a lifestyle, a way of life, a reason for living, an obsession. It’s something we simply can’t live without. And so I got to wondering, being that travel is such an as-vital-as-water-and-air part of our lives, where did it this wanderlust really all begin? What moment in time did the wonderlust spark inside of us? At what point was there no turning back for us?

My proud moment

My proud moment: I will remember this moment as long as I live. Best moment becomes best memory.

My life is more interesting when I am at youth exchange program. The Trip Of A Lifetime – My Best trip so far SSEAYP, the most amazing trip I’ve had to date. I still get goosebumps, for it was one of the most enriching experiences of my life!!! I remember thinking it almost felt like I was coming up on alcohol and get high. I was giggling at everything, and was amazed and how beautiful everything was starting to look. I knew I was in for a great trip. A program that has been changing the youth’s life, vision and future, and I was lucky that I was there in 2005! I am very grateful that I have been a part of this awesome program; it gives me a great sense of pride. 🙂 It’s an honor and I will never forget it. my home in the air                                                                                 my home in the air travelMy two passions in life are traveling and photography. Maximum Fun On A Minimum Budget I learn how to travel on low budget from backpacker. When they come to Cambodia, they spend 5 buck a night at guesthouse and have bread.

Out of all my travels, this is one of my favorite photos of all time.

australia

best d hedonist and wanderlust Dara’s motto is, “Being a hedonist is a philosophical way of my life. In other words, I like to live and behave in ways that I can get as much pleasure out of life as possible according to the belief that the most important thing in life is to enjoy oneself. Also, I like to learn, to experience and to explore life. I can do whatever I want with my life. This is my life.  But whatever I do, I just don’t step on other people’s shoes, do not spit on other people’s life and don’t force someone against his or her will. “In the end, it’s not going to matter how many breaths you took, but how many moments took your breath away.” Travelling is the only time I feel alive! “Life happens when you’re busy making other plans.” In my version “Life happens when I hit the road.” Many people called me “Firefly” which means I am always on the move. For example, in 5 days, I went to many different cities, from Battambang to Siem Reap and then I went to Bangkok after that I headed to Phnom Penh.

ស្រលាញ់អ្នកខ្លះខ្លាំងពេកគេធ្វើបាបចិត្តស្រលាញ់ការដើរទេសចរណ៍មិនឈឺចាប់ I still say I care more for traveling than for a woman. Yes, it’s true, but only because I have not found the right woman.

 

someday trav heart                                                 I’m a travelling man at heart and a tech guy in my brain.

                                  

uncle rina

Uncle Rina

my best trip of 2014My best trip in six year! “Experiences are more likely to bring us together.” Says Elizabeth Dunn. A new gadget is good for a jolt of short-term happiness, but a study published in the Journal of Consumer Research found that it’s the experiential purchases – like a weekend getaway with some friends – that keep us smiling over the long run. amazing race My favorite thing is to go where I’ve never been. This trip is like The Amazing Race (a reality television game show) I took a car, airplane, motorbike, ferry, and long-tail boat to Maya Bay, Koh Phi Phi. Ya is at Maya Bay! It is worth coming all the way. I am glad I have came here. This wouldn’t have been possible without you. Thanks to you, Tiang! Maya Bay – location for the Hollywood film ‘The Beach’ My 7th trip of 2014 is the trip of the year and it is also my best trip of my recent years. Thanks to those who makes this trip so special to me! 8 nights and 9 days (12-20 April 2014) in Thailand. My journey in a nut shell. I come all the long way to see Trang Music Festival and Koh Phi Phi. I want to see Boom Boom Cash the most in Trang. That is my fav band in the whole world. I saw them at Barca match in Bangkok last year. I love Koh Phi Phi so much and I have that place in my bucket list. I buy an iPhone 5S and DSLR camera for this trip. I want to make this trip as my best memory in recent years. DSC_0674 One of my legs is not good but when it comes to travelling I can walk for the whole day and I’ll be motivated and driven. A man driven by his passion and desire. I think I travel more than average people do (I make about 20 trips a year) and I also stay at home more than average people do as well (I stay at my shophouse for 22 hours a day for 27 days out of 30 days). I have strong urge to hit the road because when I’m home, part of me is yearning for the other places I have connected to. I am sick when I stay at my shophouse all the time but when it comes to travel, it can inject me with energy and I feel alive. There was one time, I was hangover, had a few hours of sleep, vomited and I felt I have no strength at all, but when my friend needed me to drive for him. I felt I had strength when I hit the road. I could not believe myself where I got that energy. I did this for friendship and travelling. “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness.” – Mark Twain “The world is a book and those who do not travel read only one page.” – St. Augustine “I never travel without my diary. One should always have something sensational to read in the train.” Oscar Wilde “Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of experience.” Francis Bacon “Every perfect traveler always creates the country where he travels.” – Nikos Kazantzakis You wanna hear something funny about my travelling? I am not good at doing business but when I travelled abroad, foreign governments paid everything for my trips. When I travel around Cambodia, my friends, relatives and, my parents pay everything for me. Thank you so much! 🙂 I just don’t have a chance to prove myself about this “I can be a good businessman”. When it comes to travel this is my catchphrase “Go out and make some memories!” I feel honor and gratitude to my friends and relatives who always ask me to join their trips, even though I have a little money. Where do you see yourself in 10 years? I think I am still a single man who fulfills my sense of adventure and walking somewhere in the world. travelling Cambodian Backpacker! 🙂 I leave early for my host family, even though I wanted to stay until the party’s over. I didn’t want to go to their home at late night. 20.10.2010

I want to travel like nomadic people (nomadic means they do not stay in one place for a long time). nomad 1. A member of a group of people who have no fixed home and move according to the seasons from place to place in search of food, water, and grazing land. 2. A person with no fixed residence who roams about; a wanderer. I would like to try a bohemian lifestyle someday! 🙂 In life it is not where you go – it is who you travel with! Travel with this relative makes me feel so happy and super excited! Journeys Are Made by the People You Travel With! inbound and outbound

គួរអោយអស់សំណើចការដើរលេងរបស់ខ្ញុំមានលក្ខណះដូចជាinbound and outbound tour។ Inbound tour: បងប្អូនមកពីស្រុកក្រៅជូននិងកំដរគេដើរលេងក្នុងស្រុកខ្មែរ

Outbound tour: ពួកម៉ាករស់នៅស្រុកខ្មែរចង់ទៅលេងបរទេសជូននិងកំដរគេទៅលេងក្រៅប្រទេស

Peace Boat would be my trip of a lifetime! pb-count div The world is so beautiful why we waste time spending in one place! I have a great passion for life! Experience all that life has to offer! 🙂 Do you know what I think to make my every day life exciting even sometimes I am a stay at home person “I’m always looking forward to my next trip or adventure, and wherever that may be…” A man like me with bike groupThis trip made me realize that I love traveling more than money. That time jailbreak tool was released on the Internet and many people brought their iPhone and iPad to my shop but I chose to travel. It’s kind of irresponsible to do that. “Life is either a daring adventure or nothing.” -Helen Keller tattoo my best trip happy day                                                                                   Fun is what I do! 😀 landmarksThe most famous landmarks in the world! Travel Means Different Things to Different People. To me it is not only about having fun it is also about learning, experiencing and exploring life. 🙂 When it comes to travel I rarely feel tired even though I don’t have enough sleep or food. 🙂 Driven by his passions and desires! 🙂 ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាន២ landmarksហើយ: Opera House ហើយនឹង Bank of China Tower 285423_10151194727576357_1923624266_n Opera House Bank of China TowerThe landmark of Hong Kong, Bank of China Tower with its outstanding bamboo-like architectural design. num My best trip of 2013 Number 1 fan of FC Barca from Cambodia! Focus on the journey, not the destination. Joy is found not in finishing an activity but in doing it.Hurrah!!! Travelling is one of the most enjoyable experiences in my life!!! taraBe part of exciting moments – I was hyper that day to watch Tara who is my favorite girl group ! Their moves were so awesome! I got goose bumps to see Tara and Thai fans screamed out loud. 😀 I find it very funny because I came all the long way from Battambang to Bangkok just to see Tara concert. drivenDo you want to know something funny about my wanderlust? Most of the money I have go to travelling. I still have worn this cloth for the last six years. I rarely buy a new clothes. Looking at people around me, they have iPhone 6, expensive digital cameras. I don’t have that latest products like them! But I still happy with my life 🙂 Buy what you need, not what you want. I need to travel monthly, if not I become a stressful and aggressive person.

InterCon

InterContinental Hotel 31.12.2011

I feel awesome when I get up in a nice hotel room, this is one of my big reasons for travelling. I am not bragging or anything, some ideas I used to think of, very similar to what D.H Lawrence said about 100 year ago, “But better die than live mechanically a life that is a repetition of repetitions.” Many people ponder what they should do for a vacation and I realized a lot of people don’t seem to share my views about traveling. I believe it’s very important to see the world and different cultures. It lets us open our minds to new things and we get to experience life in exiting different ways. Travelling is the only cure for my bad-temper and stress! What Is It About Travel We Love? For some, travel is a sweet plan for retirement on a boat, a house bus, with a backpack or by train. My whole life’s been geared towards it. I majored in English but I didn’t train to teach English as a foreign language which is my dream job so I could travel and get paid for it. It has not been grand. For some travel’s a dream that comes true once a year for the annual vacation. Often people yearn of a greater travel adventure like a year in dream places or selling everything and bumming off to that places. THE PEOPLE WHO SHAPED MY LIFE It’s the people you meet that make travel the rich, vibrant experience that it is. They shape our memories more than the locations themselves. They can make a bad place good, or a great place bad. They teach us about what we like or don’t like in others. They shine lights on our ignorance and teach us about ourselves. One of the main reasons why you go on a vacation is to relax. It is a time when you should be enjoying peace and quiet and getting away from the hustle and bustle of everyday life. Why Do People Travel? The Benefits of Traveling: My closest friend’s family. Travelling teach me many things. I am a believer in life-long learning. Love of learning is the guide of life. When I travel with my friend’s family, it is not only about having fun but also learning something. For example, I observe how my friend raises his son and how he behaves towards his wife. So I can learn from him how to be a good father and good husband. 🙂 The experiences I’ve had while traveling have changed me as a person and given me a new perspective on life. I want to share that with you. Release stress: Travelling is recommended by doctors for release stress. It works for me. 🙂 Getting away, even for a short period, can do wonders for your well-being. You’ll reduce your stress: Travel gives you an opportunity to relax and de-stress. It decreases burnout. Even if it’s a business trip that forces you to put in longer hours at a conference, focus on the fact that you’re in another country or city. Traveling can be stressful, especially if your trip consists of a lot of sightseeing, your meetings involve a variety of languages or your destination is a bustling metropolis. But travel stress is positive stress, not the kind of anxiety caused by work or tension related to home life. Stress reduction, however you accomplish it, is always healthy. Traveling gives us the opportunity to disconnect from our regular life. You get to forget your problems/issues for a few weeks, it can also help you figure things out that you would not have understood without the distance traveling can give you. We all have crazy schedules, work and a family to take care of, going away alone or with some friends can give you distance and perhaps even make you realize how important these people are for you. Like the saying says: we never know what we have until we lose it. Another great benefit is the relaxation you get to do. It’s nice to live life to its fullest and enjoy a stress free time with yourself. Going on vacation lets us recharge our “batteries” by disconnecting us from our regular life. When we come back we feel invigorated and we are happy to be back in our day to day routine. It’s a very good stress remover that has a lot more to give than most people are willing to accept. Traveling increases our knowledge and widens our perspective. To view new customs, different ways of living is fantastic for the mind. It gives us a new perspective about life and especially our life, it can help us change some of our habits or evencreate new ones. When I travel I usually make it a point to try new food, some cultures don’t have fries in their diet and they are all skinny, others use spices to give taste and not oils or fats. Discovering different values and ways to get by in life is really interesting. You also need to visit exotic new places and discover what this wonderful world has to offer. New experiences increase our resourcefulness by living situations you would never encounter at home, this is great experience for you when you come back to your routine. I have noticed that people who traveled a lot in life were ready to embrace change and have a natural ability of overcoming problems that others would frown upon. When traveling with friends or family it creates memories for a lifetime. These memories will create a bond that nothing can erase no matter what happens with the friendship/relationship. It can also give a new perspective on the relationship and cement the bond forever. It also gives nice stories to tell people afterwards, you can create photo albums about your trips and when you feel nostalgic you can take an hour of your life and experience the trips again by looking at your pictures. To challenge yourself To party or just to have fun: Travel is fun and lots of people travel with the sole purpose of enjoyment, wild partying or just because the funniest things happen when you’re traveling. To enjoy new experiences: What does it feel like to go upside down on a roller coaster? There is no roller coaster in my country. So I can enjoy this experience only in other countries. To find your true self: When I hang out with easy-going people, I get on well with them all the time. I don’t even have a small argument. Usually I am an easy-going person, but with difficult people, I will behave like difficult person to them. Maybe I want to teach them some lessons. For example, I just hang out with them a few times and I had some arguments. I try to think something is wrong with me. I realized that my personality is like a mirror, whatever you did in front of it, you would see it reflected back at you. When my friends yell at me, I will yell at them back. If they don’t provoke me first, I would not provoke them. Some friends like to blame me if something is wrong,I am not kind of pointing finger person who like to blame others. I just try to sort it out. I can be a very good friend if my friends are kind, honest, understanding, open-minded, forgive and not pointing finger. It takes all of these for achieving a long lasting friendship. I will get rid of the friends that bad for my life. This finding lead me to have this idea: My type of the girl (wife) have to be a very good person, so I can live with her for the rest of my life. Only that kind can bring out the best in me, and makes me a better person. The question is: It’s very hard to find that person. If I met her, she might not available. If she does, she might not return my love. I know this sound complicated but it’s true. I told my friend these problems and he said if she can return yours, but you might not get her parents’ blessing. To experience new cultures To see new things To eat new food Excursionist, rubberneck, sightseer, tripper, tourer ;)Get in style like no others! Which was the first Country I went to? The first place I went to was Thailand. I am a geography fanatic and have read much about the geography of a variety of places. this is what makes me interested in going to visit these places. I also love to go to historical places. I enjoy travelling pretty much! I like seeing those landscapes,experiencing the local life,learning about the culture. I would really like to see how people lead a life there. Experiencing another country and another kind of life are very interesting for me:) Moreover, I think it helps me to understand people and things better. I value this. My second greatest enthusiasm is philosophy. Philosophy has always been regarded as a means of discovering the secret of happiness. What really is that has the amazing power to make us happy? That gives us joy, pleasure, enormous satisfaction? Click here to read more https://dydara.wordpress.com/2011/08/23/how-to-understand-quotes-and-apply-them-in-your-life/ a small victory 2005, 2008, 2010, and 2014 was dedicated to travels.  I love to travel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! van-living I wish I had this van-living so I could make a road trip once a month with my family or friends! 🙂 I thought I needed to know what it was like out there, in a real world. So I went out there and I lived it. cry with overjoyed Peace Boat, I want to join you badly. I used to participate in Ship for Southeast Asian Youth Program. Things happen that lead to other things. And I really hope this is one of them. I have this crazy idea “When I get married my parents will give me something, if I could trade that something for participating in Peace boat, I would and I would not regret about it. I choose Peace boat over marriage. Peace boat, sail around the world for 3 months! My Dream: I would like to live in as many as different countries as possible. I should be practical, find a girl and be nice to her, take over my Parents’ business, get married and have lots of kids. heeheeh 😀 I really want to promise myself this “I have to to join Peace boat before I tie the knot.” But naz I can’t promise that, what if this program is no longer available and I met the girl who can change my mind. No matter what happens, life still goes on. It’s the magic of risking everything for a dream nobody sees but me. You must take life as it comes. Sometimes hope is all you have got. bungee jump After achieving my biggest dream, I want to try this. Now I just want to take a good care of my life for that dream! I am a thrill seeker, I love all things adrenaline! I am not a rich man, if I do, I would make my life as “One of the most exciting Cambodian men ever live.”

Kimi Jackson

Kimi Jackson

I find her life story very interested!!!!!! 🙂 She is my role model. Her dreams and hobbies exactly like mine, but she is living in her dream. On other hand, I am just a daydreamer. Dream of long-term travel and living abroad. Interests in writing and photography and love of travel and learning. Quit her job as a lawyer in order to pursue her dream of long-term travel and living abroad. For me, I choose Peace boat over marriage ( sail around the world for 3 months). I’ve never been afraid of any deviation. Kimi Jackson, the Web Reporter for the 72nd Global Voyage, quit her job as a lawyer in order to pursue her dream of long-term travel and living abroad. She grew up in a log cabin in northern Minnesota, U.S.A. In college she studied Latin American studies and Spanish, and worked as a journalist for a daily newspaper in New Mexico for several years before attending law school at the University of Denver College of Law. As a lawyer she worked in the non-profit sector, representing migrant farm workers who suffered abuses on the job. She also represented university students. Since leaving the practice of law, Kimi backpacked for 8 months in South America, lived in Bolivia and worked with a non-profit organization there, traveled extensively in Asia and has lived in Japan for the past two years. On the 72nd voyage, she hopes to combine her passion for social justice issues with her interests in writing and photography and her love of travel and learning. chelsea match

ខ្ញុំមិនពូកែរកលុយតែចេះចាយលុយអោយមានតម្លៃហើយបានសប្បាយខ្លាំង មិនចាំបាច់មានលុយច្រើនទើបដើរលេងបានទេ Travel like a backpacker: Maximum Fun On A Minimum Budget ខ្ញុំមានលុយតែ100ដូល្លារក៏អាចធ្វើដំណើរពីបាត់ដំបងទៅមើលការប្រកួតរបស់Chelseaនៅបាងកកបានដែរខ្ញុំទៅលេងបាន2យប់មុននឹងទៅខ្ញុំគិតថាត្រូវចាយលើអ្វីខ្លះសំបុត្រចូលមើលអស់30USDថ្លៃឈ្នួលឡានសរុបពីបាត់ដំបងទៅបាងកកហើយត្រឡប់មកបាត់ដំបងវិញអស់40USDសល់30USDសំរាប់ញុំាម្ហូបអាហារក្នុងការញុំាមួយពេលចំណាយមិនអោយលើសពី5USDពេលទៅដល់យប់ទីមួយខ្ញុំស្នាក់នៅផ្ទះគ្រួសារធម៍យប់ទី2គឺទៅអង្គុយលេងនៅhotel Lobbyដែលជាកន្លែងពួកម៉ាកខ្ញុំស្នាក់នៅរហូតដល់ម៉ោង2 AMទើបជិះឡានមកទល់ដែនខ្មែរវិញ។ការដើរលេងរបស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណះស្រដៀងបែបនេះហើយទើបអាចអោយខ្ញុំដើរទេសចរណ៍បានជាង20ដងក្នុងមួយឆ្នាំ

 The bad days make the good ones better! Let’s do something fun! 😀 Let’s create a memory! To a good life! 😀 Would you believe me if I told you that I had only about 100USD and I could make my trip from Battambang to Bangkok? I learn how to travel like backpacker. Football match ticket = 30 USD Transportation fee from Battambang to Bangkok and back to Battambang = 40 USD Cost for food for 2 nights = 30 USD First night I stayed at my host family. Second night I sit at hotel lobby where my friend’s stay. I hadn’t travel for the last few months, that made me so stressful. But recently I have traveled and I felt so good. I realized that I need travelling. When I am a stay at home person I will sick and tired of life. Travelling is the only time I feel alive! I just got back from Phnom Penh today. A few day ago I went to Siem Reap and then Bangkok. 29.07.2011 I’m always looking forward to my next trip or adventure, wherever that may be… When you are a home person, you supposed to have no life. But for me, I have interesting life. I love reading on the Internet, writing a blog, watching awesome movie, playing video game, listening to music, and helping out in my parents’ houseshop. Here come to good part, I travel monthly and have fun with my drinking buddies. Though we tend to love our homes and th

ink of them as anchors of identity, there are also disturbing ways in which they can fix us unhelpfully to a version of ourselves we no longer wish to side with. The familiar curtains and pictures subtly insist that we should not change because they do not; our well-known rooms can anaesthetise us from a more urgent, necessary relationship with particular questions.It may not be until we have moved across an ocean, until we are in a hotel room with peculiar new furniture and a view on to a motorway and a supermarket full of products we don’t recognise, that we start to have the strength to probe at certain assumptions. We gain freedom from watching the take-offs and landings of planes in a departure lounge, When I am a stay at home person, really, I am. I mean I stay at my shophouse for almost 24 hours a day. But when it comes to travelling I make the most out of it. Making The Most Of Your Trip If you’re offered the chance to go on a business trip, take it. It will build your experience and exposure, and offer an opportunity to temporarily change your work environment. If you’re setting out on a pleasure trip, make sure you choose the right travel companion. If you’re stuck with a nagging girlfriend or a needy buddy, it might become a stressful experience, negating the potential health benefits. “Life is an ice cream, enjoy it before it melts” Are you looking to broaden your horizons about the world around you? We only get one life so we owe it to ourselves to see as much of this beautiful world as possible. For many of us, lying on a beach for two weeks each year is just not enough any more. We want to see ancient monuments, extraordinary scenery, endangered wildlife, foreign culture, architecture and art- Places that give us the chance to grow and expand our horizons. Leadership guru, John Maxwell, in his book, “The Maxwell Daily Reader”, encourages us to ask ourselves, “Are the tasks on today’s agenda worthy of your life?” What we spend our time on is what we value. Charles Spezzano speaks to the value of time. He says that people don’t pay for things with money; they pay for them with time. If you say to yourself, “In five years, I’ll have enough money to take the trip of a lifetime, then what you are really saying is that the trip will cost you five years — one-twelfth of your adult life. “The phrase spending your time is not a metaphor, “said Spezzano. “It’s how life works.” How many of you have felt that there is someplace special you belonged? Someplace you’ve connected to? Was it while walking down a path through a flower covered meadow?The Peak HDRI have been to 10 countries and only in Hong Kong I can have a very strong sense of place. I have never felt anything like it in all my travels. Have you ever been there? Did you feel the same?

koh phi phi The term sense of place has been defined and used in many different ways by many different people. It is often used in relation to those characteristics that make a place special or unique, as well as to those that foster a sense of authentic human attachment and belonging. Some people develop a strong sense of place, that is, a sense of attachment and belonging to a landscape that is central to their identity. I have a strong sense of place at the beach. Do you have that sense of place? Is it a physical place, or is it a place in your heart, or is it both? Developing a sense of place Understanding how sense of place develops and changes is relevant to understanding how people interact with their environment in general and considering how this interaction may become more sustainable. For these reasons, human geographers and social psychologists have studied how a sense of place develops, including the importance of comparisons between places, learning from elders and observing natural disasters and other events. I feel most empowered, peaceful, and sane when I sleep in a hammock on the beach at a cold sultry night , listen to the roar of the ocean, then hear the quiet contrast as the tide pulls back from the shore. I can think more clearly there. I think I will feel a strong sense of place there. All the while having this sense that you belonged, wanting to be right there, nowhere else, but right there? The other place is Bangkok’s nightlife. I have spent many vacations in Bangkok. When I walk out of the airport and just feel that cooler, I feel good. And then I go and do the things I usually do -nothing special, but it just feels right. Having some food and visiting Shopping Center and going to night club. I also feel that “sense of place” on the flower covered meadow. The smell of beautiful flowers. and the colorful of them, the joy of being outside, but most of all taking photo with the flowers and having a great time. What could be better? travelling companionI always hit the road with my sweetest friend. He is my travelling and drinking companion! 😀 I really only have that “sense of place” about a few places. One is on the beach. I sometimes just look around at that kind of picture and just feel so good. Not that pictures is anything special, but it is where I belong and I feel comfortable and I am a part of it. I look and think, “Life is grand.” If you have some time off I suggest to take that trip and experience what life has to offer. Don’t wait or tell yourself there will be a better time to go. Take the risk, the opportunity and buy your plane ticket right now and leave. When you come back you won’t be sorry that you left, on the contrary you will be thinking of your next trip the second you come back from the airport. “I don’t have a lot of time when I get away, usually just 3 or 4 days, so I want to get the most out of my time. As most travelers, I like to learn about the place i’m visiting and what it’s best known for. I believe in the saying “when in Rome, do as the Romans do” so I try to find unique experiences to make my trip more memorable. If you aren’t broadening your horizons and having fun – what exactly are you doing anyway?!” – Lola traveler Her passion about travelling is exactly like mine. Be a tourist in your own town The wonderful thing about going to new places is the way it opens your eyes, makes you curious and observant, surprises you, freshens your senses. But there’s no reason why your own town can’t do exactly the same thing for you. All you have to do is get out of your rut. Take turns you’ve never taken before, follow the tourists to places you’ve never been, take photographs, talk to strangers —experiment. Feel better already? Share the love You’re full of knowledge about, and passion for, the places you’ve just been — so share it. No, not with your friends — most of them don’t care. Find a community of people who are mad about your favorite places and talk them up, learn more about the destinations that thrilled you and come through with some advice for aspiring novices. What’s your favorite reason to travel? Long A travelling man like me really love geography! I just understood more about Latitude, Longitude, Accuracy, and Altitude. I know that I’ve traveled a lot. I would have traveled more than this if my mom does not worry about me. I would find a job that allows me to travel. k pop concert ONE ASIA TOUR 2012 M Countdown Smile-Thailand is the biggest concert I’ve ever been to. 04.10.2012 After I have a great trip I feel enjoy being a stay at home person. Because exhausted trip makes me enjoy taking a good rest at home. romantic getaway I am looking forward to have one romantic getaway. usa - Copy Save The Best For Last! visa IMG_5527 To Exciting Life! 😀 My Most Epic Night At Sensation Party interesting life I’ve visited 10 countries and nothing beats Phnom Penh. Beers here are cooler and girls are hotter! 😛 I mean both, travel and girl! 😛 Endless party and nonstop travel the beauty of life គ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីសម្រស់នៃជីវិត The Beauty Of Life ជីវិតពោរពេញទៅដោយក្តីសប្បាយច្រើនណាស់ប្រសិនបើយើងចេះសប្បាយ Life is filled with pretty things, enjoy them! កម្មវិធីសប្បាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺបើមិនទៅស្តិមទេគឺទៅម៉ាស្សារឺក៏ទៅកក់សក់កម្មវិធីសប្បាយប្រចាំអាទិត្យគឺផឹកកម្មវិធីរំភើបប្រចាំខែគឺដើរលេងឆ្លងខេត្តរឺក៏ឆ្លងដែនទៅលេងថៃកម្មវិធីរំជួលអារម្មណ៍ប្រចាំឆ្នាំគឺជិះយន្តហោះទៅលេងប្រទេសណាដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅពីមុនកម្មវិធីអស្ចារ្យប្រចាំជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជិះកប៉ាល់ជុំវិញពិភពលោក។ pb ខ្ញុំរង់ចាំអស់ពេលជិត៤ឆ្នាំហើយខ្ញុំអាចរង់ចាំ៦ឆ្នាំទៀតក៏បានដែរអោយគ្រប់១០ឆ្នាំអោយតែបានជិះកប៉ាលជុំវិញពិភពលោក។ I have been waiting almost 4 years and I can wait another 6 years to sail around the world. Not a day goes by I don’t think about you, PB! If one day in my life I will cry with overjoyed it will be the day I start this trip 16.10.2014

hard core traveler

ចាប់តាំងពីបន្ថែមឈ្មោះTravelerពីក្រោយDy Daraដាក់ថាDy Dara TravelerលើFacebookមកគឺមានយីអ៊ុនឡើងខ្អស់ខាងការដើរទេសចរណ៍ រាប់ចាប់ពីខែ9ឆ្នាំ2014មកដល់ខែ4ឆ្នាំ2015ក្នុងមួយខែគឺបានដើរលេងប្រហែលជាមួយអាទិត្យសរុបទៅ8ខែគឺបានដើរលេង8អាទិត្យ បានទៅលេង Hong Kong, Singapore, Thailand បាន3ដង ក្នុងរយះពេល8ខែនេះបានទៅលេងកំពង់សោម5ដងកម្មវិធីដើរលេងមានបងប្អូនបងធម៍ពួកម៉ាកហៅអោយជូនគេដើរលេងនិងកំដរគេហើយនូវមានកម្មវិធីខ្ញុំដើរទេសចរណ៍ម្នាក់ឯងទៀតដូច្នេះហើយបានជាមានកម្មវិធីទេសចរណ៍ច្រើនបែបនេះសំរាប់ខ្ញុំ។មកដល់ពេលនេះគឺឆ្អែតហើយក៏ផ្អាកសំរាកដើរទេសចរណ៍ដែលមានរយះពេលវែងដែរព្រោះអស់លុយមែនទែនហើយចាំដល់ដើមឆ្នាំ2017គឺខ្ញុំមានថវិការដើរទេសចរណ៍ញឹកម្តងទៀត។

beautiful sunset

Koh Phi Phi

ធ្វើការតាមជំនាញ: ម្ចាស់ទូកដឹងថាកន្លែងណាមើលថ្ងៃលិចឃើញស្អាតម្តងគាត់ឈប់ទូកនៅទីនេះម្តងទៀតនៅទីនោះទើបបានឃើញថ្ងៃលិចម្តងបន្តិចៗយ៉ាងស្រស់ស្អាត For the first time in my life that I really enjoy watching sunset.

ខ្ញុំចូលចិត្តដើរទេសចរណ៍ព្រោះបើខ្ញុំនៅផ្ទះយូរពេកគឺឈឺក្បាលទន់ដៃទន់ជើងសីុអត់សូវបានដេកមិនងាយលក់បើបានដើរលេងវិញគឺមានកំលាំងកាយកំលាំងចិត្តខ្លាំងដើរមិនចេះហត់មុខរីកដូចគ្រាប់ជីត្រូវទឹកហើយញញឹមបិទមាត់មិនជិត។

In all my travels, these are my fav photos. I read about travelholic symptom and I know I have that disease and I do enjoy every minute of it. Travel, travel, travel, if there is such a thing as a cure, then keep it to yourself!

travelholic

sponsor

ខ្ញុំដឹងគុណចំពោះអ្នកណាចេញលុយអោយខ្ញុំដើរលេង។ My story: How I’ve been traveling nonstop កាលពីមុនធូរធារក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំអាចដើរលេងបាន2ប្រទេសក្រោយមកទៀតមិនសូវមានលុយមានលទ្ធភាពទៅលេងបានត្រឹមតែប្រទេសថៃក្រោយមកទៀតអត់លុយមែនទែនមានបងប្អូនបងធម៍និងពួកមា៉កចេញលុយអោយដើរលេងគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបើកឡាននិងជាPrivate Guideសំរាប់ពួកគាត់។ I believe in angels. The kind that heaven sends. I’m surrounded by angels. But I call them my best friends.

ពេលបានដើរលេងហើយគឹបាត់stressបាន2អាទិត្យខ្ញុំមានជំងឺTravelholic a.k.a. Dromomaniaបើអត់បានដើរលេងទេគឺខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់នេះជាមូលហេតុរបស់ខ្ញុំមិនមែនសុខៗខ្ញុំស្រលាញ់ការដើរលេងខ្លាំងយ៉ាងនេះទេ។

3 ships

I am really excited by just the thought of these journeys. 1 down, 2 more to go!

travel by all means

“Travel as much as you can, as far as you can, as long as you can. Life’s not meant to be lived in one place.” “There is no cure for wanderlust besides to live the life you love and travel somewhere amazing… Always remember experience is a million times more valuable than money!”

នរណាៗក៏និយាយពាក្យទាំងនេះ ”ជីវិតរបស់ដារ៉ាសប្បាយម្យ៉ាងអត់ខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់មិនខ្វល់រឿងរកលុយមិនខ្វល់រឿងស្រីសំខាន់អោយតែបានដើរលេងគឺរំភើបចិត្ត។”

travel hack

My travel hack: កាលនៅជានិស្សិតបានដើរលេងបរទេសអត់អស់លុយតាមរយះកម្មវិធី Youth exchange programs រដ្ឋាភិបាលបរទេសចេញលុយអោយដើរលេងពេលនេះបានដើរទេសចរណ៍គ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកជូនគេដើរលេងរឺក៏បើកឡាន Guide and Driver អោយគេមានបងប្អូនបងធម៍ពួកម៉ាកចេញលុយអោយទាំងអស់ពេលអនាគតខ្ញុំរៀបការមានប្រពន្ធខ្ញុំនៅតែអាចដើរទេសចរណ៍ជាមួយប្រពន្ធបានយ៉ាងស្រួលពីព្រោះម៉ាក់ប៉ាមានមុខរបរពីរទុកសំរាប់អោយខ្ញុំស្រាប់។ When I get married, I will take over my parents’ business and I still can travel with my future wife.

Share your story in this blog topic. (It can be a journey that you have taken, or a trip that you’re dreaming of making.) Feel free to let me know how traveling helped you out, what new experiences you lived and how they helped you in your life. Since travelling has so much of benefits… we should go on holidays. Life’s a journey. Enjoy the Ride! :

November 20, 2011

Love Knows No Boundaries

I publish it especially for my dream girl’s birthday! 🙂 I was really excited by just the thought of the pictures and the words I wanted to include here! 😀

About 20 years ago today, one of the most beautiful women gave birth to the most wonderful woman I have ever known.

To her I say: Thanks. Thanks for raising such a wonderful, caring, sensitive, and strong woman. Thanks for teaching her what’s right and what’s wrong. Thanks for showing her that love and affection are wonderful things to have and to give in life. 

To my special friend I say: Happy Birthday to you, my dream girl! I’m so glad you were born, because you brighten my life and fill it with joy. You are the perfect girl I have ever met. I love you more than yesterday, but not as much as tomorrow! You are always in my mind and in my heart. You are very charismatic, beautiful, smart, talented, and seems almost the most ideal female.  I’ve always liked you! Do you have any idea how much I like you?

This novel is also dedicated to Suon Sopheaktra and Thul Thavry! Thank you so much for correcting my grammatical errors. It’s very kind of you to help me in this matter. I couldn’t have done it without you! You saved my day. I appreciate that 😀

 I only have my heart as a gift for you, do you want it? If you don’t want my heart and then throw it away. But I want to tell you something, the one who get hurt is not me, but you! You know why? Because you are in my♥heart! 😀

 នាងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានរូបសម្បត្តិស្អាតហើយថែមទាំងមានចរិកល្អទៀតចំជានារីមានគ្រប់លក្ខណសម្បត្ដិមែន She is the most amazing woman I have ever met. យើស! គីង្គក់ចង់ស៊ីសាច់ក្ងានសួគ៌ផងយើង អស់សំណើចខ្លួនឯង

My dream almost come true this year: I had enough budget to visit South Korea but because of one thing I cancelled my trip. And I bought this MacBook Pro. She does not know how much one date with her mean to me. I think that is not too much to ask for! Just for one and for all.
That would mean the world to me. 03-Sep-2012

The author’s point of view: It’s a valuable piece of work for me, the time and the thought I spent writing this story. I hope she will understand my sincere appreciation to her. She is the perfect girl I’ve ever met. After the many hours that I’ve put into it, it will surely remind me that I’ll forever keep her in my memory. Something that means a lot to me means nothing to others.

Remember, those whose lives you have touched and who have touched yours are always a part of you! Real example: This happen to me all the time, when I am half way drunk the beautiful smile picture of my dream girl come to my mind but when I wake up in the middle of the night and I am sick I miss my ex lover who used to come to take care me! 😀

I just want you to know how I am feeling about you. I didn’t expect anything from you. “Expect Nothing And You Won’t Be Disappointed.” This is what I always keep in my mind. I just learned this saying “You can win life by all means..Yes..If you simply avoid two things…
1. Comparing – with others 2. Expecting – from other  Life will be more beautiful!!” Oh, but I still have one favor to ask you, “one date” If you ignore this again, it’s ok, I used to that. 😀 I am good at seeing the humor on my hurtful situations.

 It’s more than a novel to me! 😀

I know this is not a novel! I am a man who likes to play by my own rules. If there is no rules then Dara’s rules. I want to have the strength of a lion and the soul of a poet. I hope I am on my way to have these things. hehehe just kidding! Judge me all you want, but keep the verdict to yourself. :P “Wise men may not be learned; learned men may not be wise” I think this saying is also apply to poets and novelists! 

This is my first fiction romance novel. A story based on true events and true feelings! 😀 

Writer, know the story. You can write to discover the story, or you can discover the story and then write it. I’ve done it both ways!

This story is about the man who has one-sided love and he is so obsessed with his dream girl. A Cambodian man falls in love with his foreign friend. He believes a friend can turn into a lover. It sounds impossible to the one who never try. Don’t wait until it’s too late to tell someone how much you love, how much you care. Because when they’re gone, no matter how loud you shout and cry, they won’t hear you anymore. There is no going back. Try it! If you don’t try, you’ll never know.

I’m not sure whether to tell her or not. I’m hesitating even as I write this novel.

Written By: Dy Dara

To read require patience! I hope you enjoy reading this novel! 😀

 From my experience I can tell you this “Every time I was with my ex-lover, in that moment it was as if we became one person.  I had the most incredible time with her, I really had.  The day that I was with her it’s like the greatest day of my life! Best feeling in the world! 🙂 I am sure that is my ultimate pleasure. I’m proud of that.” 

Do you know what love is?
It’s a kind of feeling. Lovers would share the same thought, and miss each other. Share sorrow and happiness, and keep the others in mind. That’s love.

 A great relationship is when you feel completely at home with another person. You can talk to them about anything and you don’t need to always be kissing them to feel happy and where you can be more yourself. You can see your future through him or her. It’s comfortable to be around your lover. They bring out the best in you, and make you a better person.

“Love is like heaven but hurts like hell.”

“Real tears are not those that fall from the eyes and cover the face but are those that fall from the heart and cover the soul.”

★In term of friendship nothing beats drinking with the best buddies and talking about our old days. It’s so great.

♥In relationship nothing beat this: It’s amazingly sweet and mesmerizing!

I love you very much, probably more than anybody could love another person. You are the fire that burns the passion within my soul.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Love Knows No Boundaries: Part 1

Hankuk University of Foreign Studies

There is a story behind this picture! Who can tell me after reading this story in one sentence which is best describe author’s idea.

To me: That person is in South Korea! 🙂 I met her once and I really want to meet her again! 🙂

If you’ve ever read this saying “A man can love a million girls, but only real man who can love one girl in a million ways” then you’ll know how the man feels. He loves one girl, he loves her with all his heart and love everything about her, the way she smiles, the way she walks, the way she talks and even when she ignores him, he still likes her.

Have you ever heard about love moves in mysterious ways? or love happens when you least expect it? It happened to the man in this story.

“Not a day goes by I don’t think about two people and two journeys! The two people are my ex-lover and the girl of my dreams. And the journeys are SSEAYP and peace boat, the journey in my dreams. The ex-lover and SSEAYP are the past which can’t come back, but you know, in life, the first act, always exciting. The girl of my dreams and the journey in my dreams are just the dreams. But these dreams give me smile and hope!” the obsessed man said happily.

 Lee is a small-town boy who knows what he wants and knows how to get it. He always get what he wants. However, throughout the remarkable journey of his life, Lee never forgets June, his dream girl. He cannot make her love him back! But she always lives in his heart. 

The story begins on the day when two fellow of youth camp, Lee and June, two good friends, were grouped together on a bus going somewhere. They don’t have anything much in common. The man is very extrovert and the girl is more of discreet and very decent girl. Love is funny, isn’t it? They participated in Youth Camp for Asia’s Future 2008 in South Korea. It was where the man first met June and it was immediately clear to him that she was a great woman. He never knows that Pinay girl were up to this beautiful. Lee was a participant who represents Cambodian youth and June was from Philippines. They didn’t meet each other often during the program but she still impressed him the most out of Youth Camp girls by her beauty and personality. “Our meeting was coincidence or fate, I was not sure about that but I meet hundreds of people, and none of them really touch me. And then I meet you, I have a very strong feeling for you. Our meeting is just one small thing in a big world but just the fact that we met is a miracle!” Lee had this feeling

The man thought of her “To me, June is very charismatic, majestic (beautiful, powerful or causing great admiration and respect), beautiful, smart, talented, seems almost the most ideal female and whatever that is perfect can describe her. You know why I used the word almost here because it’s one-sided love and she does not return my love! What a loser! 😀

I also tried to forget her with these ideas “There are more than one girl in the world! Women fill up half of this world. She’s not the only one! There are so many of them” and  “Life is too short to spend it pining for someone who doesn’t see you as the great person you are. There are those out there who will. I am a resilient man – I won’t be unhappy for long. Just give me a couple of days and I can get over almost anything.” No matter what I think of, I just cannot forget you. I know that I could never find that feeling with anyone other than you. This lyric reflects the man’s love,

“Love you, only if you knew: I don’t understand why it must be you to be the one in my heart? I have met many people but it must be you eventually who are in my heart. Love is not a coincidence, love can connect you with me. There’s only heart that knows who is the one in my dream. You’re the one I’ve been waiting, because the heart is begging. Cause the heart is calling for, born to be your forever. It’s because my heart never confused. It’s certain that you are the only one. There are not many reasons. It just my heart chooses you.” 

Whenever I listen to any song I think about you, every song reminds me of your beautiful smile… your picture come to my mind from the bottom of my heart to the depths of my soul! You are also under my skin, and crawling deeper every day! 🙂

“Time decides whom you meet in life. Your heart decides whom you want in life. but your behavior decides who will stay in your life.”

Click on the picture to see the topic called “How to be a sweet person”

She is truly a sweet person. Other qualities she has that make her an outstanding woman. She not only has the outer beauty but also has the inner beauty. I like the way she treats people nicely. “One thing I love the most about youth camp is know her. It is my honor to know you, June. With lots of♥love and hopes to a long lasting friendship. You are always in my mind and in my heart. I’m glad to have you! Just wanted to remind you how special you are!” From your public admirer! Former Secret Admirer,” he concluded about the program.

Lee’s life is very interesting when he is on youth exchange program. Youth is a once in a lifetime gift, make it memorable and meaningful which means we should make memorable fun, memorable achievement and at the same time make a meaningful contribution to the world. Youth Camp for Asia’s future is the second best program after SSEAYP but he likes his fellas AYC more because he met one perfect girl.  He said “I am very grateful that I have been a part of these two awesome programs; it gives me a great sense of pride.  SSEAYP shaped my interest in patriotism, volunteer, culture, share and contribute to society. Without SSEAYP, I don’t know what my life would be. It was the opportunity of a lifetime.” Because of these programs he spent six months to work in poor communities. Every coin has two sides. In other words, there are two sides of every story. Lee is not that great, he is both of greedy taker of life and generous volunteer of life. Lee’s motto is, “Being a hedonist is a philosophical way of my life which means I like to live and behave in ways that I can get as much pleasure out of life as possible according to the belief that the most important thing in life is to enjoy yourself. Also, I like to learn, to experience and to explore life. I just wanna live my life to the fullest. nothing more, nothing less. Lee’s Endless Party! 😀 Never stop the party. I am a party person looking for a good time. Life is filled with pretty things, enjoy them!”

After returning to their respective countries, they keep in touch on the Internet but not often. When the man chatted with her, he really loved the way she expressed her ideas. By doing so the man started to like her more and more. Usually, he didn’t chat or comment with her because he thought that would annoy her. But he did check her Facebook photos all the time.

Memory is a way of holding on to the things you love, the things you are, the things you never want to lose.

Lee tagged June in this picture and she wrote, “I remember when we were on a bus going somewhere… I was sitting beside Jayson and you were sitting right next to the other Lee (How is he?? The guy who studied law…) and you told us you had been to the Philippines… to Parañaque to be exact, and some parts of Metro Manila I believe… And then you played back a duet by Kristine Hermosa and Jericho Rosales from your phone which Jayson and I had never heard before… Remember??? Hehe!”

The man replied, “Yeah absolutely I remember that. It’s actually our first conversation that ever took place.Oh yeah other Lee I dun no abt him. Yeah u got a good memory, June :) and that time you gave me one piece of small cake and we talked about your face, and I said, “You dun look like truly Pinay.hahahah !:)” It is nice to revise our memory and can be fun as well !Ha hahaha:)”

She responded, “Oh I don’t remember the cake part! Hahaha! =D”

The man tagged the girl in this picture and she wrote, “I think you have a great passion for life and you just can’t hold it in.. You can’t contain it so you share what you know about life to as many people as possible through your blogs… You are a people person… always trying to connect with those who happen to cross your path. :D

The man replied, “Wow, you really know me. I’m impressed with your words here. Yeah I like to share! :D “Happiness always looks small when we hold it in our hands but when we learn to share it, we realize how big and precious it is!” I don’t think I am really a people person. Miss you, take care, June :) From Your Secret Admirer! PS: Don’t Feel Embarrassed by my words here, ok?”, he added this comment, “You are really an understanding person! :D You have many talented. That’s amazing. Any other hidden talents I should know about?:D”

On social network, the man tried to ask the girl many times about one date. “I was really excited by just the thought of us having dinner together.” He would like to have one dinner and go to cinema together. He asked his dream girl just for once and for all. The girl did not response to his wish. “Can you do this for a friend, ok? Is it too much to ask for? You’ll learn to love me if you give me one chance it’s like you give yourself one chance as well! ” He tried to convince her.

I’m absolutely head over heels for♥you! Finally, the girl was tagged in this picture! Words attach human’s mind strongly. You rarely say a word to me but when you do it does make me feel love, hurt, and warm! 😀

Lee! It just didn’t. We’re better off as friends, anyway. Besides, I didn’t really think l could…fall in love with someone like you. That’s why..

Boy: Why not? I mean, I’m kinda perfect. No seriously June, what’s wrong with me?

Girl: There’s nothing wrong with you… Lee, I don’t want to talk about this. You’ll feel bad..

Why would I feel bad? It’s not as if l’m in love with you! Come on, we can talk about this..

Ok!

I think.. you’re still a kid. A bit immature.. childish. You’re just not what l’m looking for.

Ok, this is going to be fun! What are you looking for, June?

I guess someone who is independent, for starters, someone with a career, a goal in life. Somebody I can relate to. In short, a MAN.. not a boy!

Basically, the exact opposite of me!

Basically.. You’re the wrong profile for me, Lee.

Actually, you’re right. I’m too young for you. You should go out with someone your own age.

An illness related to love… Various symptoms, including nausea, dizziness and insomnia.
Can get serious very quickly and has been known to be deadly! 😦 Almost throwing up blood on my keyboard in anticipation of getting comment from you. 😦

 Warning: People with weak heart do not watch this video!  May cause heart attack!

June commented after watching it: I hated you for a few minutes, Lee! I knew it. I watched it alone in my dorm! 😀

Lee always remember all of June’s comments!

Lee: Hehehehe I got you!:P Sorry! Did you love me for a few minutes when I tagged you in a very good video? Hehehe 😛 

The best touching video: A letter from Mom and Dad

The man came across this quote, and it inspired him. No offense to anybody out there! “Women are like apples on trees, the best ones are on the top of the tree. The men don’t want to reach for the good ones, because they are afraid of falling and don’t want to get hurt. Instead, they just get the rotten apples from the ground that is not so good but easy. So, the apples at the top think something is wrong with them, when in reality they are amazing. They just have to wait for the right man to come along, the one who’s brave enough to climb all the way to the top because they value quality.”

He has been secretly in love with her for 3 years and one day he realized that he had very strong feelings for her that he won’t be able to hide and he didn’t want to hold it in. He would like to talk about it and smile at what was on his mind. He wrote an article on his blog describing his affection for her “You are and will always live in my heart.” He hasn’t had a girlfriend for the last few years. He didn’t have any girlfriend nor does time for any romance but he had one girl that lived in his♥heart.

The obsessed man had her photo stick into his room wall and sometimes he looked at the picture and asked “Where can I find a Cambodian girl who has that kind of personality?” As his love grows days from days, his dream girl became his dream wife. Lee had a rebellious attitude, so he thought “Only that kind of woman could bring out the best in me, and makes me a better person. And I could live with her for the rest of my life” “We would make an adorable couple.” He smiled 
He thought “To marry someone you love and have a happy married life is like hitting the jackpot!”

“I’ve always been obsessed with my dream girl” This sentence is always on his mind. One day the man came up with this idea: Lee tried to find South Korea short courses scholarship; he wanted that scholarship was just to get closer to her. But he could not find it on the Internet. So he came up with another idea. The man’s greatest enthusiasm is travelling. He saves up his money every day for his monthly trip. He has not had travelled for six months and he saved enough money to buy an air ticket to visit her. He is from Cambodia which is a developing country, so it is so hard to get South Korea visa. He tried all his best to get it. When he arrived in South Korea, the first place he went to was Hankuk University of Foreign Studies. He was waiting for her outside of the university with his excited face, and without letting her knows his presence. He will also prepare himself for the disappointing moment, if the girl ignored him when she sees him. He is still happy to see her from a distance.

To Be Continued

Do you want to read part 2? If yes, then buy me an air ticket and get me South Korea visa. I will tell you about part 2 of this story. Hehehehehh just kidding! 😀

(The fact behind this story: The author posted a link of this story on the girl’s Facebook’s wall but she deleted it immediately after the man shared. He is deeply disappointed, but he is not mad at her. He knows that she is a very decent girl, so what he has done is embarrassing and annoys her. I am truly sorry, and please don’t hate me. If it was a mistake, it was just a mistake of enthusiasm. I cannot believe myself, I am a real easy-going person but I could get hurt easily by that thing. Maybe I attached too much important to her. I keep coming back to Facebook because of one person and now she finds me annoying. So Facebook is no longer important to me. I will leave it for good. The longest time I could deactivate from FB was about 2 and half months. I used to say that I will activate my FB on special occasion like X-mas and New Year, but now I changed my mind. I’ve had enough of it! 😦 )

I wish this novel makes into a Thai movie. It’s kind of romance comedy movie. I want to bring this back into life. I could add some comedy scenes to make this project more interesting. There are three videos here as an example of fun moments. Check it out!

To see the picture of the man and the woman, click here: 

https://dydara.wordpress.com/2011/03/31/the-girl-of-my-dreams/

If you’ve met or seen her personally, you would know she’s a larger-than-life personality.

♥Amazingly Sweet!

September 9, 2011

The power of gratitude

Filed under: Interesting and Useful Topics — dydara @ 8:46 pm
my-lovely-family

I am most proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to. មាតាបិតាជាព្រះអាទិទេព(God)របស់កូនប្រុសស្រី កូនគប្បីធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះលោកទាំងពីរ និងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកឲ្យបានសេចក្តីសុខ ទាន់ពេលលោកមានជីវិតរស់នៅ ដើម្បីកុំឲ្យមានវិប្បដិសារីទៅថ្ងៃក្រោយ។ កូនដែលប្រកបដោយកតញ្ញុតាធម៌ រមែងបាននូវសិរីមង្គលគ្រប់ប្រការ និងគ្រប់ទីកន្លែង.(If you cannot read it, because it is Khmer font )

This topic is dedicated to my lovely parents. Thank you so much for everything that my parents have done for me. Thanks for being such a wonderful parents for me. I have been taught and energized, and they have touched my heart. I’m proud of that. Thanks to my parents who have done many good things to me and have added value to me. I would like to show my gratitude and appreciate towards my parents, who forebear pain and discomfort in bringing me up to adulthood. I will always be indebted to them. My Mother, My Hero: The most special person in my life! My Parents are the best gifts that ever happened to my life. I’m proud of that. I am most proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to. I love spending time with family!  I love my parents with all my♥heart♥ I would climb the highest mountain, swim the deepest sea, and walk across the hottest desert just to tell my parents how incredibly special you two mean to me.

This topic is also dedicated to my friends. Thank you for your wonderful friendship.

There are so many good things have happened to my life, I think because I have gratitude in my attitude! 😀

“There is one thing and just one that stands out above all other things in my life: That word is gratitude.” Dy Dara 

Gratitude is my favorite word. Why? Because it’s incredibly, awesomely, stunningly (insert over the top adjective of your choice here) powerful.

find_happiness_find_gratitude-535131

 “If you want to find happiness, find gratitude.” I have a very strong sense of gratitude and I live a very happy life. Gratitude is an essential part of a good life. If you don’t appreciate the people, places, and things that make up your life, you don’t have much motivation do anything.
 I’d choose Gratitude over Love.

Gratitude, thankfulness, gratefulness, or appreciation is a feeling, emotion or attitude in acknowledgment of a benefit that one has received or will receive. 

For the last few years I have developed my sense of gratitude, understanding, patience, forgiveness and self improvement.

In my life, many people have treated me very well and have touched my heart. Thanks for being such a wonderful inspiration to me. Thank you so much for everything that you have done for me. It is my honor to know you guys. With lots of ♥love and hopes to a long lasting friendship. You are in my mind and in my heart. I’m Glad to have you! Just wanted to remind you how special you are!  Remember, those whose lives you have touched and whose have touched yours are always a part of you.  You are one of the best gifts that ever happened to my life. I’m proud of that. I would like to show my gratitude and appreciate toward everyone who has touched my heart. 

Gratitude keeps me safe! Sometimes I have a bad temper, do you want to know “How can I hold it?” Thanks to the power of gratitude and quotes.  I always think of my parents I can bear all pains for my parents’ sake and I don’t want to cause them any grief, so it makes me have the courage to walk away from unnecessary conflict. I would not do anything potentially dangerous. “If you can control one moment of anger, you can escape hundred days of sorrow” “Be patient. Because one moment of impatience can ruin a whole life.” 

https://dydara.wordpress.com/2011/08/23/how-to-understand-quotes-and-apply-them-in-your-life/

In Robert Emmons book, Thanks!: How Practicing Gratitude Can Make You Happier, his research showed that people who regularly practice gratitude have better relationships with others, report better mood, higher self-esteem, sleep better and have more energy. Feeling fortunate for what we have can be more rewarding than any material gift in the long run!  But research on appreciation and gratitude also shows that it’s not a natural part of development in children—it’s learned behavior.


 For things, I have a strong sense of appreciation or taste = Ability to appreciate what is beautiful! ! I have seen many good places but I still feel like I am from countryside, still say wow, that’s awesome when I see this room.

For people, I am grateful to those who have done something for me and I always remember that! 😀  Thank you so much! 🙂 Remember, those whose lives you have touched and whose have touched yours are always a part of you.

What Am I Grateful For?

If you can’t think of 10 new things each day to be grateful for you’re not looking hard enough because they’re out there.

The act of searching our minds for things that we’re grateful for is a brilliant state changer. It will improve your mood, make you feel more resourceful and stop any thoughts of self-pity that can lead toward developing a victim mindset creeping in.

My gratitude quotes

“He who does not thank for little will not thank for much.”  ~ Estonian Proverb

When I can read and better understand English, I feel gratitude for my parents’ support. And even I work for them, they don’t pressure me and I have more time to read on the Internet and to write for my blog. 

It’s the power of gratitude. I have lived in Battambang for 4 years and I don’t enjoy my life here but I do this for my parents. I know this is nothing compare to what my parents have done for me. I don’t get mad at some people because of that as well!  

I feel honor and gratitude to my friends and relatives who always ask me to join their trip, even though I have a little money. 

I am very grateful that I have been a part of SSEAYP; it gives me a great sense of pride.  It’s an honor and I will never forget it.

I have a short attention span but when I have decided to do something, I put my all into it. I think it is good I can find a new thing. “Out with the Old, in with the new” I find myself getting bored easily with people but gratitude, love, obsession, fun, and friendship stand out above that thing and make me not get bored with them. Just because I have a short attention span doesn’t mean I can’t have a long one. I actually can pay attention for a long time unless things get really boring.

Attitude of Gratitude.

When you’re grateful for who you are and accept how other people are, you raise your tolerance and respect for others to another level. Your perceptions of yourself and others change and your relationships improve logically. Combining gratitude and forgiveness definitely skyrocket your relationships.

 The power of gratitude: When you develop the habit of gratitude in any circumstances you also surrender your obsessions with controlling everything in your life and let the door open for Divine interventions and creative solutions. How gratitude can help me realize my dreams?

When you’re grateful for the good things in your life, you attract even more of blessings into your life. The more you experience this principle in your life, the more energy you can invest in making your dreams come true. “Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. “

How did your personal life change through the practice of gratitude?

I could have never imagined how two simple words as “Thank You” would transform my life. I have been blessed behind my craziest dreams. However, the most amazing blessing is the ability to live in the instant with peace and joy whatever the situation. When I say “thank you” for the present moment, I raise my awareness of the “now,” and I authorize myself to live fully in any moment. I’m not on autopilot anymore and believe me, this is a life transformation experience.

How gratitude can influence my relationships?

When you’re grateful for who you are and accept how other people are, you raise your tolerance and respect for others to another level. Your perceptions of yourself and others change and your relationships improve logically. Combining gratitude and forgiveness definitely skyrocket your relationships.

Say it loud, write it, chant gratitude but above all never forgets to do it. Because Gratefulness contains magic inside and has the power to transform your life.

 “Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it.”

I like helping people, but one thing I wonder the people I’ve helped, they couldn’t return my favors. I didn’t expect that return. But there are always someone else does me a great favors, I didn’t do something for that someone to deserve that things.  I don’t like to owe someone’s favor, but I am still deeply indebted to many people. For that I gratitude and appreciate.  We cannot live alone in this world; we need each other’s help. Help what we can with others in need…the world is ONE big family! 

“Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can – there will always come a time when you will be grateful you did.”

Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul.  ~Henry Ward Beecher

I have attitude of gratitude so I think my life is wonderful! 🙂 Why? There are so many reasons that I and you can think of that makes our life wonderful. For me I am so blessed to have my lovely parents and I’m so grateful for the family and so many friends that love me and care about. It’s about happy moments and good memories. If you remember, great life doesn’t change.

Cultivating Gratitude

“Wherever you go you can find something to complain about.”  If we travel, we can complain about lumpy beds and crowded airports.  But if we stay home, we can complain that we never go anywhere interesting and there’s never anything good on television.  In Japanese language there is a term — on.  The meaning of on often includes a sense of gratitude combined with a desire to repay others for what we have been given.  It’s not just that we feel grateful, or that we express our gratitude, but that we actually experience a sincere desire to give something back.  We might think of it as appreciation that stimulates a sense of obligation.  Not an externally imposed obligation.  But a sense of obligation that arises naturally within us as we recognize how we have been supported and cared for by others.

The Power Of Gratitude To Unleash
Unlimited Abundance And Happiness In Your Life

                                            Developing an attitude of sincere and “heartfelt gratitude”

for your current blessings unleashes the power
for receiving many more. Every Day Give Thanks.

 The Power of Gratitude

By Kevin Eikenberry

If I could offer you a magic potion that would make you happier, healthier, more optimistic and more productive, and tell you that potion would cost nothing and will require very little effort to use, would you be interested?

Let me ask the question differently.

If this potion existed would you want some?

Of course you would! Unfortunately, I don’t have a potion that will do these things. But each of us has something even better than a potion that will do all of those things and more…

Gratitude.

Science tells us that an “attitude of gratitude” is a good health choice. Being more grateful more often makes us happier and more optimistic. But gratitude also adds to the bottom line – in very real ways. And the best news about gratitude is that it requires little time and no money.

Here are five reasons gratitude improves your productivity and results:

Gratitude attracts what we want. The universal law of attraction says that we will attract into our life the things we think about and focus on. Since this is true, wouldn’t you want more of what you are thankful for? (I think I know the answer to that!) Remember that when you are consciously aware of your blessings, and are grateful for them, you are focusing more clearly on what you do want in your life – and are attracting more of those things into your life.

Gratitude improves relationships. We learn the importance of saying “thank you” as little children. We are taught that habit because it is “good manners.” This childhood lesson is extremely powerful. Think about those people that you know who are most appreciative of you – and let you know it. How do you feel about them? Does their appreciation positively impact your relationship with them? Of course it does! Be grateful for people, their contributions, their talents and their actions – and make sure you let them know how you feel.

Gratitude reduces negativity. It is hard to be negative about your situation when you are thinking about things for which you are grateful. One of the fastest ways to improve your mood or outlook is to count your blessings.

Gratitude improves problem solving skills. Too often we look at problem solving with a very jaded view. “Something is wrong. We have barriers in our way. Then, we have to put in effort to fix it.” Conversely, when we think about what we are grateful for we open our minds up to new possibilities and connections. We also enter a problem solving situation with a perspective of improvement and opportunity rather than challenge or issue.

Gratitude helps us learn. Every dark cloud has a silver lining. Behind every problem lies an opportunity. Being grateful for our situation – even if we don’t like everything about it – allows us to be thankful for the opportunity to learn something new.

That’s Fine, But How?

At this point you may be thinking, OK, sounds great, but how can I really be more grateful, more often?

It’s really very easy.

Let’s practice right now.

1. Make a list of five things you are grateful for right now. These can be big things (like your family) or little things (like the fact that someone held the door open for you this morning). This can be a mental list or written down. Do it now.

2. Reflect on your list and allow yourself to feel good about these things.

3. If there is a person you can thank or show your appreciation to, do that now too (a quick call or email is a good start!).

You can do this exercise anytime, and you don’t have to stop at five things. In fact, it is a great idea to keep a running list in your Journal, planner or notebook – this way you can return to your list anytime you wish, reinforcing your gratitude.

But at any moment you can make a list, bask in those thoughts, and share that thankfulness with others.

You’ve probably thought of being thankful as a good thing to do or the right thing to do. But now hopefully you see it can be even more powerful than “right.”

Gratitude is an attitude. Gratitude is a choice. And gratitude is a habit. When we consciously practice being grateful for the people, situations and resources around us we begin to attract better relationships and results. The habit will be strengthened as you make the choice each day.

“There are four people you need to forgive if you are serious about changing your life and learning how to live in the now. The first are your parents, living or dead. You must absolutely forgive them for every mistake they ever made in bringing you up. At the very least, you should be grateful to them for giving you life. They got you here. If you are happy to be alive, you can forgive them for everything else. Never complain about them again.” Brian Tracy

Credit to Jessi Yun “មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងមានពេលតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯង គិតថាខ្លួនជាមនុស្សគ្មានបានការ គ្មានសេចក្តីសុចបំផុតនៅលើលោក ហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចយល់ពីអារម្មណ៍របស់គេឡើយ ពេលខ្លះដល់ថ្នាក់គិតខ្លីបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួន តែគេមិនបានគិតដល់ថាខណៈពេលដែលគេកំពុងទួញសោកនៅក្នុងបន្ទប់គេង នៅលើពូកដ៏ទន់ល្មើយ នៅក្នុងទីដ៏មានសុវត្ថិភាព មានមនុស្សរួមលោកជាច្រើនដែលខ្វះទីអាស្រ័យ គ្មានសំលៀកបំពាក់ល្អស្លៀក រើសសំណល់អាហារបរិភោគតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលា ខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចោលស្រុកកំណើតព្រាត់ញាតិសណ្តានបងប្អូនមិត្តភក្តិបណ្តែតទូកផ្សងព្រេងតាមមហាសមុទ្រប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់រាប់មិនអស់ដើម្បីសុំត្រឹមតែបានរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងទីដែលស្ងប់សុខបន្តិច។ តើពួកគេល្អជាងអ្នករឺ? តើលើលោកនេះ អ្នកអភ័ព្វជាងគេរឺ? តើអ្នកគ្មានសេចក្តីសុខបំផុតរឺ? យ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកអាចអានអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរបានស្របពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនគ្មានលទ្ធភាពសូម្បីតែចូលរៀន… យ៉ាងហោចណាស់អ្នកមានពេលវេលាអានអត្ថបទរបស់ខ្ញុំស្របពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនកំពុងរើកកាយធុងសំរាមរើសសំណល់អាហារបរិភោគ… យ៉ាងហោចណាស់អ្នកមានទូរស័ព្ទល្អ រឺឧបករណ៍ទំនើបៗកំពុងកាន់នៅក្នុងដៃស្របពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនកំពុងកាន់អំបោសស្លាបមាន់បោសកញ្ចក់រថយន្តអោយគេនៅតាមផ្លូវដើម្បីទទួលបានក្តីសណ្តោសពីគេបន្តិចបន្តួច…
ប្រសិនបើអ្នកជួបពួកគេទាំងនោះ តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា?
ជាទូទៅ គ្មាននរណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់អន់ចិត្តនឹងវាសនាខ្លួនឯងនោះទេ ប៉ុន្តែសូមក្រលេកមើលមនុស្សលោកមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះជាមនុស្សនឹងគេដែរ តែស្ថិតក្នុងពិភព១ផ្សេងទៀតដ៏អាប់អួរ អ្នកសំណាងជាងគេឆ្ងាយណាស់។
ដូច្នេះ សូមប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់អ្នកអោយបានល្អប្រសើរ ហើយវានឹងរឹតតែល្អប្រសិនបើយើងអាចចែករំលែកសេចក្តីសុខជាមួយមនុស្សលោកគ្រប់រូប។”

Sometimes I want to be a caged bird because of the power of gratitude! 😀

imagine

Sometimes when you focus too much on where you are going, you forget to be grateful and enjoy where you are.

What’d you do to repay our gratitude?

I did my part, now you do yours.

With Gratitude,

Dy Dara

September 5, 2011

My closest friend


He is like a brother to me. "A best friend is like a four leaf clover, hard to find and lucky to have."

My sincere appreciation to my best buddy! 🙂

This topic is dedicated to my closest friend, Suon Try with love. Thank you so much for everything that you have done for me. Thank you for your help and always being there for me. It is my honor to know you. I have been taught and energised, and they have touched my heart. I’m proud of that. I would like to show my gratitude and appreciate towards my dearest friend. Thanks for being such a wonderful friend for me. 

I just wanted… no, had to tell you how much you mean to me. I don’t know what I would do without a great friend like you. You are the number one best buddy I have ever had. Without you my pathetic life would not be worth living. I would climb the highest mountain, swim the deepest sea, and walk across the hottest desert just to tell you how incredibly special your friendship is to me.

I’m not sure what to say, but I want you to know I care.

I feel honor and gratitude to him for always ask me to join his trips, even though I have a little money.

My easy-going nature accepts more people into my life, but I choose to hang out with easy-going and understanding people only. Some friends are not easy to be their friends and some people are bad for my life! I don’t belong to difficult people world, and they don’t belong to mine.

I love him the most out of my friends. I will tell you what made him unique. He is someone I can turn to for help.

He is my homeboy. I have known this man for 14 years and maybe since 1997.  I hang out with him many times and we don’t even have a small argument. But some friends I just hang out with them a few time, I had some argument. I try to think something is wrong with me. I just realized that my personality is still like a mirror, whatever you did in front of it, you would see it reflected back at you. When my friends yell at me I will yell at them back. If they don’t provoke me first I will not provoke them. Some friends like to blame me if something is wrong, I am not kind of pointing finger person who like to blame others, I am just trying to sort it out. They keep mentions about his good deeds to me. Some friends like to talk behind me even defame about me. Usually, I am easy-going person, but with difficult people, I behave like difficult person to them. I will get rid of the friends that bad for my life. Other qualities she has that make him an outstanding man. He has not only has kind manner but also the way he is so nice to people. There was once time, he saw accident on the road, he stopped his car to help victims. Try is a kind man. I can get on well with him.

He is my soulmate.My closest friend’s family. Travelling with him enables me to learn somethings. When I travel with my friend’s family, it is not only about having fun but also learning something. For example, I observe how my friend raises his son and how he behaves towards his wife. So I can learn from him how to be a good father and good husband. 

My closest friend's family. My SBFF= Super Best Friend Forever. 18.03.2011

Remember, those whose lives you have touched and whose have touched yours are always a part of you!

I value friendship very much: Friends are an essential ingredient for happiness, and that we need their permanent company -when we eat, walk, or feel the need for conversation.

We’re buddies through thick and thin! 
Friends are supposed to stick together through thick or thin.

You know your true friend when you are in most need. A friend is person who stands by you when you are feeling down.


“Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.”

Remember almost all the fun times we had together.

I can be a good friend if my friends are kind, honest, forgive and not pointing finger. It takes kind, honest, forgive, and value friendship for achieving a long lasting friendship. 
Here is to the ties that bind and friendship. I drink coffee with him almost every afternoon. His nickname is Bao

I always talk about my problems at coffee shop. He is truly understanding person and he can give good ideas to me. An understanding person is someone who understands others and doesn’t judge them in any way, gives a person time alone when he or she needs it, doesn’t insult someone who’s just been hurt or stepped on, comforts others while giving them good advice that’s an understanding person to me. I don’t have girlfriend for the last few years but his company make me don’t feel much lonely. He inspires me! 🙂 

I believe that is the way a best friend should really be as well. Friends like that, these days, are very hard to find though. Seems sometimes people forget what being a friend really should be. Once again I absolutely love him.

If you’ve met or seen him personally, you know he’s a larger-than-life personality.

What a coincident! Speak of the devil (means a reference to someone who appears unexpectedly while being talked about.) He came to my house while I was writing this topic.

It is my honor to know you, Try. With lots of ♥love and hopes to a long lasting friendship. You are in my mind and in my heart. I’m Glad to have you! Just wanted to remind you how special you are!

With Gratitude,

Dara


August 23, 2011

how to understand quotes and apply them in your life?

Filed under: Interesting and Useful Topics — dydara @ 3:06 am

dream

My dream is to inspire and energize you for life through good sayings.

Your dreams will inspire you and create the energy to pursue your goals with a passion and determination.

The inspiration to achieve your dreams will put the fuel into your tank and energize you into action. Burn the vision of your dreams into your thoughts until that vision becomes crystal clear of what you want to accomplish. From that vision create a plan of action that will keep you moving in the direction of your goals and objectives.

Your dreams will inspire and energize you . . . . to make your goals a reality. Believe it; work at it, stay the course and your dreams will be within your grasp.

dare to dream

passion

I must bear these in my mind all time because when people bring out the very worst in me, you have no idea what I am capable of. Everyone has a devil inside but you will never know until it comes out. When it does, you have lost to your own devil. I rarely hate people but when I do, you have no idea how much I hate that people. Why am I that extreme? The worst thing that could happen to my life is like at the end of some South Korean action movies line “Why we have to end up like this?”

I am a quotes man and quotes is one of my best friends, quotes talk to me when I feel down! 🙂 When I fail or disappointed in somethings these sayings come to my mind “Remember that failure and disappointment are a part of life.” ”When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.” I am a believer in life-long learning. Love of learning is the guide of life. People are born with blindness so we need good books and teachers to guide our way. Learning and considering can help human become true human. This topic will help you better understand quotes and how to apply them in your life.

When I read Johann Wolfgang von Goethe’s quote about “Knowing is not enough. We must apply.” I am not bragging or anything, his quote is really match up with what I used to say “knowing 1000 good sayings is not the point, the point is keep that in mind and apply them in your life!”

I am a good many things, but a businessman I am not I mean I am not good at making money. It’s like a pain in the ass. The highest views of my blog is about 400 views per day and I want to make my money from my blog and I don’t know how! The people around me have everything, my brother and some of my friends make a lot money. How about me? I just save up my money every day to take my monthly trip. When I thought about it, this idea came to my mind “You can win life by all means..Yes..
If you simply avoid two things…
1. Comparing – with others
2. Expecting – from other! I felt much better after this quote talked to me! 🙂 

Words to live by: Be tough with the tough and gentle with the gentle.That’s my motto.

I leaned this sentence in 2010 “Life is filled with Pretty Things, enjoy them! ” it is like wake me up from a nightmare, makes me enjoy my old life! 

I was a broken heart man who needs mending.  Recently I have felt pretty awesome after reading many articles, writing several topics and hanging out with my friends. These things made me started to enjoy my old life. I just realized that there are so many wonderful things for me to enjoy. Life is filled with Pretty Things, enjoy them! Time heals all pain.

let's inspire

Do you like to be inspired? How about sharing what has inspired you with others?

In this article, I am going to introduce to you some powerful ideas which help you understand quotes. In my topic here you will see many quotations. You can say I am crazy about them or you can say it is boring here to see too many quotes and sayings. But I’ll tell you what; I think I can have a happy life because of these words. Many people have a difficult time understanding some quotes. How can I learn and understand the meaning of quotes better? “Quotations help us remember the simple yet profound truths that give life perspective and meaning. When it comes to life’s most important lessons, we can all use gentle reminders.” This is a gentle and heartfelt guide to the fundamentals of living a life rich in joy and contribution. The question is how we can relate it on our daily life? I want you to just relax. Feel the quotes.

wife

One of my greatest enthusiasms is quotations.

I wish to talk to you about this because it has been an important part of my life, and it helped make me the person today. Collecting stamp is a famous hobby as well as an easy activity. Some people are considering the habit of collecting stamps but for me, collecting quotations have been my hobby since I was in high school. I am always amazed and impress by the wit of the writers and speakers who are able to express with clarity in words the truth about the different aspects of life. This is probably the most important rule in the world: “Do unto others as you would have others do unto you.”  So let’s obey the Golden Rule, and give unto others what we would have others give unto us, How? When? Where? The answer is: All the time, everywhere.

My favorite flower is lilac! In spring, the lilac reaches full bloom.  

Who can tell me what the lilac signifies?

 Memories of youth.  My favorite quote about youth: Youth is a once in a lifetime gift. Make it memorable and meaningful. I mean make memorable achievements and at the same time make a meaningful contributions to the world.  My favorite quote from my western friend “Living the inspired life involves appreciating the little things in life, like stopping what you were doing to smell a pretty flower or noticing the beautiful blue sky. It’s taking time to show the people in your life that you love them. It’s choosing to take risks and moving forward without fear. It’s the way to live – full of freedom and joy.”

Click here to see my collection of good sayings: Enjoy my collection of inspirational sayings. Be inspired and motivated by them.

My quote  “I don’t care about other people business as long as they keep to themselves and don’t spit on my life or step on my family’s shoe. If they do, it gonna be my business I have to take care of.” Dy Dara 25.08.2011 How to understand good sayings and apply them in your life?Do you have favorite quotes that you depend upon in a crisis, special quotes that motivate you to move forward, quotes that you are teaching your children? When I encounter difficulties in my life I always think of this special phrase “No matter how hard it is that time will pass.” In others words, it is not the end of the world. “Challenges are what make life interesting; overcoming them is what makes life meaningful.” I need to be reminded daily to guard my heart because I’m so easily distracted by people, places and things so this message really speaks to me. Sometimes I have a bad temper, do you want to know “How can I hold it?” Thanks to quotes “If you can control one moment of anger, you can escape hundred days of sorrow” I always think of my parents and I don’t want to cause them any grief, so it makes me have the courage to walk away from unnecessary conflict. ”When anger rises think of the consequences.” We need to consider our actions and what the consequences will be.  Be patient and tough; some day this pain will be useful to you.Be patient. Because one moment of impatience can ruin a whole life.

I don’t like feeling angry, being envious or hold a grudge against anyone! When I have that, I’ll feel unhappy. I always make my feeling as clear as water. It’s not in my character to be jealous. But sometimes, I need to teach someone a lesson for those who spit on my life! Positive thinking and forgiveness are the most important ingredient in the formula of happiness.

I’m looking forward to the future with a smile. I want you to be as happy as I am.

Forgive, it’s important. Your ability to forgive is gonna determine the quality of the rest of your life more than anything else. The more mercy you have, the less hatred you have. When you’ve done something wrong you can forgive yourself, why you can’t forgive others? You will never truly be free unless you freely forgive. Hate is like a chain around your neck that leads you to places you don’t wanna go. It’ll lead you into darkness and desolation. You become a slave to that hatred, and it’ll only lead to your own destruction. You must break free. Mahatma Gandhi “The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” Don’t let your today’s decision become your tomorrow’s regret!

I have learned a lot wise words in my life. These words are really useful for me. I think I can have a happy life and true contentment in life because of these words. If you can apply them in your life, it will be very useful for you, too.
Some people saw my words and said to me, “You are a wise man!” No I am not! “Wise men may not be learned; learned men may not be wise”. Wise man is a person who uses the mind creatively and he makes the right decision. I think I’ve earned myself a nickname for my personality “Fool-Wise Man” the half fool and the half wise man. Hahaha, it’s actually kind of funny and contradictory what they mean. Because of that way I can get through everything.

A wise man doesn’t make the mistake at all Why? Because the wise man knows how to observe. Wise people think first before they act while there are some smart people are really dumb, it’s because they know about something but just can’t put it to proper use. For example, you are in a trouble A smart man knows how to resolve and escape on that problem, while the wise man will not get into that trouble in the first place, because a wise man knows how to be not involve in that kind of problem.

https://dydara.wordpress.com/2011/01/18/wise-vs-smart/
Too much of something is bad. Hence, too much of a good thing can be a bad thing. Like most things, moderation is the key. Finding the balance is very important for me. I must bear this in mind at all times because I have an addictive personality.
If I came across anything in my reading that I wished to remember I would write it down on paper, in my phone, or on my laptop.

Philosophy has always been regarded as a means of discovering the secret of happiness. Sometimes people just don’t understand… How to understand quotes? “If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.” Albert Einstein “Everything has its beauty, but not everyone sees it.” ~ Confucius The difference makes the world beautiful.” What do you understand by that?  It means that everyone is unique in his/her own way and don’t look down on someone who is different from you. Personality is the traits that make you an individual. Character is an universal attribute. Like honesty or respect. You are born with personality but develop character. Let’s try another quote: “When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.” Helen Keller A note of inspiration and encouragement to help some people keep striving towards their goals, hopes and dreams. Basically it means that when something good in your life finishes you spend so long regretting its loss that you ignore other chances for happiness. It means do not waste time on negatives, because you might miss positives while you are sad. Everyone cannot succeed in everything they do, but just keep trying. Failing does not mean the end of everything. You should keep yourself-belief, find out your weak point and improve it. Failing to achieve is not a failure, but losing your hope and motivation is a true failure. https://dydara.wordpress.com/2011/05/09/when-one-door-of-happiness-closes-another-opens/  Read it carefully and visualized the situation. Read it again and again and try to figure out what the writers want to say. And use a dictionary if you need it, because some words these days mean different in the past days. Look at the quote and study it and think about it. Be understanding person Being understanding means listening to other people problems and taking in all of the information and think of how you would feel in their situation and also trying to help them if they want help. It Depend on our attitude, our way of understanding things and people and the way we react to them. An understanding person is someone who understands others and doesn’t judge them in any way, gives a person time alone when he or she needs it, doesn’t insult someone who’s just been hurt or stepped on, comforts others while giving them good advice that’s an understanding person to me. Put yourself in their situation and ask yourself a question, “if I were them, would I like that?” Then you will understand… Be open minded personOpen your heart to it. Let it in. Don’t hold strong opinions about things you don’t understand. Having an open mind consists of having patience and acceptance of all views no matter how dissimilar to your own that they may be. To understand negative thinking person, I have to think from the negative thinking person perspective.

I’ve learned to be self-aware, and that changed a lot of perceptions about myself, other people and life. I spent many long years of my life trying to understand how to become aware. I used to react with reflection, wonder why people act the way they Do? and rationalizing my every action.

If it’s just perception then why does it matter? Perception is how we personally view things; it’s our version of reality. When we don’t know someone personally, our perception is based on the signals we pick up from their words, body language, expressions, eye contact, etc. We also sense their degree of self-confidence and it influences our perception. Have you ever said: “I don’t know why, but I just don’t trust that person”? See, your mind didn’t have a logical reason for your lack of trust, but you still didn’t trust them. It’s because your perception was being influenced on a subconscious level. Perception may not be absolute reality, but it is your reality and that’s all that matters in a situation like this. You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.  ~Clay P. Bedford The aim of education should be to teach us rather how to think, than what to think—rather to improve our minds, so as to enable us to think for ourselves, than to load the memory with thoughts of other men. “No one can hurt your feeling unless you let them or deserve it.” Ignorance is a bliss” But sometimes we have to think about their criticism. One good sentence cannot apply to all situations, but most of them do. If you can understand what I mean here and keep that in mind you will become a happy person. It works wonders for me. Hope it helps you like it has helped me. 😉 I want you to be as happy as I am.

No one can hurt your feeling unless you let them or deserve it. I just realized what this sentence mean. When we haven’t been in the situation, we don’t know what this sentence is all about. I understand this when my parents and loved one’s words can hurt my feeling because I attach too much important to their words and I love them with all my heart. I allow them to hurt my feeling and I deserve that.

Experience all that life has to offer! 🙂 😦

Life is a great teacher. Something you only learn by experience in life and no book can teach you that. “Life happens when you’re busy making other plans” I came across this in my reading and I wrote it down in my book maybe about 4 years ago, a few months ago I read it again and I just understood it!

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Confucius

I am not bragging or anything, some ideas I used to think of, very similar to what D.H Lawrence said about 100 year ago.

“But better die than live mechanically a life that is a repetition of repetitions.”

                                                                                 I live an alternative lifestyle.

Quotes can be easily figured out if the concept behind their origin is understood.

I think someone said this when he or she was having a broken heart “Love is like heaven but hurts like hell.” I had the most incredible time with my loved one. I really had. So I can understand this saying. Every time I am with my lover, in that moment it was as if we became one person. A great relationship is when you feel completely at home with another person. You can talk to them about anything and you don’t need to always be kissing them to feel happy. They bring out the best in you, and make you a better person. If you have never been in true love, you wouldn’t understand “Love is like heaven.” If you don’t have the experience of a broken heart, you wouldn’t understand this sentence “hurts like hell.”

My all time favorite quotes!

 I have many good sayings that I keep in my mind this is one of them. “Good things happen to a good person. So you guys should start do something good for your people around you. To do good deeds for people around me is my real ♥pleasure! 😉 “If you’re looking for friends when you need them…it’s too late.” — Mark Twain I think this quote refers to someone must have good connection with people first before you ask any favors from them.

Just let bygones be bygones used to tell someone they should forget about unpleasant things that happened in the past, and especially to forgive and forget something bad that someone has done to them: Forget about the argument you had, just let bygones be bygones and be friends again.

“When you are happy, you live a day. When you are not, you still live one day. Why don’t we make that day a happy day!” You only live once, but if you work it right, once is enough. Youth is a once in a lifetime gift. Make it memorable and meaningful.  “In the end, it’s not going to matter how many breaths you took, but how many moments took your breath away.”

“Time heals all pain.”


 A great man once said “life is hard. It’s even harder…if you’re stupid”. So it’s important indeed to keep your head chill buddy, you’re not that stupid.

Great minds talk about ideas; small minds talk about people, once said Eleanor Roosevelt I am a happy man in a happy world. Everything is depending on the way you think of it, If I think I am the one of the happiest men on earth, I am. I know it’s hard to have people think like we do. The happiest of people don’t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way, you just go with the flow! 😀 Learn to view everything as a worthwhile experience. Although I am a happy man I still have some problems. I think everybody has a 100 problems. I don’t know that, like you are not supposed to solve them all, because the simple truth of it, it is not a problem if you think it is a problem it makes you have a problem.  

I spent almost half year to work in poor communities. I was so humbled to be a driver and put my all into it but what I got was very disappointed at my old job. I’m a glass-half-full kind of guy who views everything as a worthwhile experience. I learned a lot from my western friends at that place. I’ve spent almost 4 years to share good sayings and provided entertainment on Facebook, I want to sh

ow people the beauty of life and I want to cherish my good memories. I got so disappointed because some people think that I am show off and annoying on Facebook. One side of me wants to stop sharing funny pictures and good sayings. But another side says “Why should I give a damn about that low life people think.” I cannot please the world, in other words, I cannot satisfy everyone.

Do you understand everything you read?

Treat everyone with politeness even those who are rude to you, not because they are not nice but because you are nice” If we do the same thing as rude people we are not different from them. My Motivation Quotes & Sayings “Dare to dream” Motivation is the driving force by which humans achieve their goals. Motivation is said to be intrinsic or extrinsic. “It’s easy to stand with the crowd. It takes courage to stand alone.” “The people may be made to follow a course of action, but they may not be made to understand it.”

One sweet phrase can keep people warm for the whole winter. 🙂

Thoughtless words can wound as deeply as a sword, but wisely spoken words can heal.

time decides 
“The best revenge is success.”

My new way of making good sayings! 😀

My new way of making good sayings! 😀

Shared joy is a double joy; shared sorrow is half sorrow. But not share sorrow all the time. I never see anybody have a perfect life. Don’t make life difficult. Keep it simple. All these are for reading then it will make sense when it practically comes to life.

My favorite Khmer sayings: រឹង សូមអោយ រឹងប៉ឹង មិនមែន រឹងរូស បើ ទន់ សូមអោយ ទន់ភ្លន់ មិនមែន ទន់ជ្រាយ។ អស់កម្លាំងចិត្ដ នាំអោយអស់សង្ឃឹម នាំអោយអស់ភាពតស៊ូ!!!

Accept, forgive, and forget. I just discovered these three words are really important to solve most problems and very good lesson for life. For example: If the unpleasant people did something to upset you, you have to accept that “That kind of people are just like that.” And walk away from them. You should forgive the bad things that they did to you and forget about that things. “Let bygones be b

ygones”I don’t like feeling angry, being envious or hold a grudge against anyone!. When I have that, I’ll feel unhappy. I always make my feeling as clear as water. It’s not in my character to be jealous. But sometimes, I need to teach someone a lesson for those who spit on my life! Forgive, it’s important. Your ability to forgive is gonna determine the quality of the rest of your life more than anything else.”You will never truly be free unless you freely forgive. Hate is like a chain around your neck that leads you to places you don’t wanna go. It’ll lead you into darkness and desolation. You become a slave to that hatred, and it’ll only lead to your own destruction. You must break free.”

‘I really like my life. I’ve arranged my life so that I can do what I want.’ ‘Someone’s sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.’ I’m just here and I’m doing the best I can. If you don’t understand that, then what can I do? Paul Prudhomme quotes In my experience, it helps. It really does. I hope it helps you like it has helped me. Let good sayings, be our guide. Sometimes I make a decision by looking at the quotes. I share everything I know about how to understand quotes. If you have any ideas regarding this topic, or good sayings, please leave a comment, thank you !

I was a sad man for a few years because of one thing. No matter what I did, I was not happy. And when I’ve started to enjoy my old life I feel I am happier than before. I have felt pretty awesome after reading many articles, writing several topics and hanging out with my friends.These things made me started to enjoy my old life. I just realized that there are so many wonderful things for me to enjoy. Life is filled with Pretty Things, enjoy them! Time heals all pain. If you get only happiness then you don’t feel its value, do you? It’s applicable to the word money as well.
Youth is a once in a lifetime gift. Make it memorable and meaningful. I don’t want to look back on my life and think, “I wish I did that.” Or “My precious youth is gone I’m all old.”
tumblr_mbal95kFLm1rf45lpo1_500
“If you have a dream, don’t wait. Act. One of life’s little rules. Got it memorized?”
– Axel (Kingdom Hearts II)
Thanks for being there with me!!! :)

I’m multi-talented: I can talk and piss you off at the same time. Hehehheh just kidding! 🙂 I hope I helped, Dara

August 15, 2011

They are not worth it!

Filed under: Stories with morals — dydara @ 10:24 pm

They are not worth it!

Based on true story:

You only live once, but if you work it right, once is enough.

Once upon a time, there was a small-town boy after he finished high school in his hometown, he went to university in Phnom Penh. His parents bought him a house and a car after studying in Phnom Penh for a while. While he lived in the city, he made a lot of friends. One of his biggest challenges living in the capital city was that he lived alone, only with a housekeeper. But it was ok he could take care of himself. Living outside of the home he felt he needed friends and a girlfriend. He liked being around people. Sometimes, his friends came to have party and sleep-over at the boy’s house. The man had one beautiful girlfriend and he loved his girlfriend with all his heart. Every time he is with his lover, in that moment it was as if they became one person. They were so in love with each other. The girl was one of the best gifts that ever happened to his life. He had the most incredible time with her. He really had. He’s so proud of that. He had great love chemistry with his partner. A great relationship is when you feel completely at home with another person. You can talk to them about anything and you don’t need to always be kissing them to feel happy. They bring out the best in you, and make you a better person. Here come to the sad part. Because of some reasons they broke up.  As this relationship came to an end, as most things do. He was a broken heart man who felt hopeless. This person can’t believe himself that he was an optimist who had too much optimism in almost anything but when it comes to grief of relationship breakup, he could not overcome it. He can get enough of everything, but he cannot get enough of his lover.

He was grief and felt his life was meaningless. Starting to go out every night he could not find any girl like her. One day he and his other two friends parked his car waited to meet one person, but there was one car drove by very rich person, that man wanted to hit with the boy’s car. The rich man drove very fast toward the grief man’s car but he put on his brakes. That time the boy was fearless. He was the kind of guy, you put a gun to his head and his pulse wouldn’t break 70. He has enjoyed his life enough so he doesn’t value his life. This person was not scare but he wanted to hit with that car, but in that moment he was thinking of his two friends who was with him and what he wanted to do will cause a huge grief to his family. He also thought “The driver is not worth it and I will not do anything stupid. No one was crazy enough to mess with that rich man. He just thought that rich man was lucky if he had final cancer stage he would end up his life with that driver. If something wrong happened that day, you would not read this story.

The moral of the story:

All the bad people, they are not worth your problem. You should have the courage to walk away from unnecessary conflict.

Be patient because one moment of impatience can ruin a whole life.  

“If you can control one moment of anger, you can escape hundred days of sorrow”

We need to consider our actions and what the consequences will be.

One life is connected to many hearts. When you have a problem or lose your life, it can damage the heart of your friends, loved one, relatives and especially your parents.

“Sometimes you have to lose something, to realize what you had.” In other words, you don’t know how it feels to lose a loved one until it happened. If you want to keep a great relationship last long, you have to work hard. Also, sometimes you have to sacrifice, so as to fulfill your dream. You have to grab the chance. If you don’t grab the chance, it’ll be gone.  

 “Treat everyone with politeness even those who are rude to you, not because they are not nice but because you are nice!” If you do the same as them, you’re no different from them. 

 From the author’s point of view: I’ve made a lot mistakes in my life but I’ve learned from them, lesson learned. There’s more to learn. Don’t copy my bad actions. What’s done cannot be UNDONE.

When I hurt myself from drinking too much alcohol, I realized that I didn’t know how to take care myself. Take care mean be careful, don’t get into trouble, take a good care of myself. It basically means to eat healthy, and live healthily so I don’t get sick from neglecting my needs or health. And also the obvious things like not to do anything potentially dangerous. I used to drink alcohol a lot and I could not sleep at regular time and I thought I am a man, it was ok. Right now I know it is not about proving myself a man, it is about taking a good care of myself. If I am not taking care of my health, I will hurt myself. From now on I will take a good care of myself.

You only live once, but if you work it right, once is enough. Life is a great teacher! There’s a lot to live for in this life. Life is an ice cream, enjoy it before it melts! Youth is a once in a lifetime gift. Make it memorable and meaningful. 

 Before, I was a dare-devil when I got drunk and sad, I drove very fast, it could get me killed and others too, without realizing the value of life. That was the stupidest thing I did. ហេងដែរឆ្លងផុត!!! Now, no more.

Taking a good care of your life, my friends! Be patient and tough; some day this pain will be useful to you.

 With Gratitude,

Dara

June 14, 2011

My Art of Living or Beauty of Life

This topic is dedicated to my lil bro Ashley Phoenix. Thank you so much for correcting my grammatical errors. It’s very sweet of you to help me in this matter. I couldn’t have done it without you! You saved my day. I appreciate that. I think this topic is the longest time I spent writing it out of all the topics I’ve written! 😀 My hope is that this topic, after the many hours that I’ve put into it, will inspire you and help you to live an inspired life and meaningful life. There’s a lot to live for in this life. :)

Living the inspired life means living with purpose, meaning, and intentionality. It means living out our callings. It means choosing to LIVE and not just be carried along by the circumstances of life. I Live the Inspired Life- I pray you’ll be inspired, too!

You cannot choose where to be born, but you can choose where to walkThe choice is always in our own hands!

I think a meaningful life consists of every aspect of life, good or bad. Learn to view everything as a worthwhile experience.

The art of living means you are directly and actively involved in constructing your life just as an architect plans and maps out the structure before executing the acting of building. Likewise you are the architect of your own life. Art means being creative and requires that you question the limits within which you actively live your life. “I really like my life. I’ve arranged my life so that I can do what I want.” This picture was taken from bakerthebrand.com

You only live once, but if you work it right, once is enough.

“Life is without meaning. You bring the meaning to it. The meaning of life is whatever you ascribe it to be. Being alive is the meaning.” –Joseph Campbell

To read requires patience! 😀 

At first I wanted to name this post “How to not be bored of life” Or “How to live a life that’s not boring”, but then I realized what I wrote here was just my lifestyle.

Today, in the modern life, most of the people face one common problem and that is stress or anxiety. An extreme amount of stress can actually affect your life and health. When it comes to reducing stress, then you can try the Art of Living. So in this article, I’ll share some small changes I would like to make to find more happiness in my daily life. I hope you’ll find something here that you can use to make your life better, too. For the last few years I have developed my sense of gratitude, understanding, patience, forgiveness and self improvement. I will also share my tips to help you design your destiny and get what you want.

Are you bored with your life? Are you looking forward to starting the practice of the art of living?

Cheer up. Nothing happens by chance. Open your mind to new ideas. Figure out what you want in life and learn how to ask for it. I feel that you must know the answer as well, right? If you are bored with your life, this is a good place for you to get some ideas. Seriously, it sounds like you haven’t got a thing to look forward to, and you are not happy with your life, so switch it up! Try something new.

Enjoy your life. It basically means that living a life that has a meaning. It has some relevance, to be happy & make others happy. A life full of joy where we are living it up for today and not for tomorrow. A life where life is itself satisfied.

HomeMake your home as enjoyable place to stay!

Improve the quality of your life with the help of the art of living. Everyone aims to achieve more happiness, love and peace in their respective lives. This fast paced world the pursuit of happiness seems an impossible idea. Instead people live a rather stressful life. Often people wonder about what they can do to reduce stress. If stress and tension is really ruining the quality of your life then read this and apply them in your life. Find out more about the practice the art of living and make a sincere effort in improving the quality of your life. 

Most people are not very much aware of the degree of stress that is unduly having a negative impact upon their lives. People learn to cope with stress and settle for limited happiness in the hustle and bustle of modern fast paced life. They start thinking that stress and tension are very common and this is the way of the modern life. Therefore instead of living the profound peace and joy which should be natural to the human experience, they continue with their stressful life. If you work really hard then you deserve the peace and happiness of mind. If you have a very busy lifestyle, then you can also start practicing this art of living. If it sounds interesting to you, then take some time out and discover your peace of mind with this practice, art of living. 

Dara’s motto is, “Being a hedonist is a philosophical way of my life. In other words, I like to live and behave in ways that I can get as much pleasure out of life as possible according to the belief that the most important thing in life is to enjoy oneself. Also, I like to learn, to experience and to explore life.”

                                               I feel fresh after I get my barber to wash my hair!

I shared this because I want to tell you about Beauty of Life! 🙂 Life is filled with Pretty Things, enjoy them!

Most of the money I have go to travelling and relaxation stuff such having my hair wash at barber shop, massage, steam, jacuzzi bathtub. I rarely buy new clothes. Looking at people around me, they have Iphone 4, Ipad 2, expensive digital cameras. I don’t have that latest products like them! But I am still happy with my life! 😀 Buy what you need, not what you want. I need to travel monthly, if not I am become a stressful and aggressive person.

I don’t know everything, but I do know one great thing which is how to live a happy and meaningful life. I am a very simple man. All I really want is everything. hehehee just kidding  I just wanna live my life to the fullest. Nothing more, nothing less. 

I really don’t know how to express myself. Well, I’m nobody! But you have no idea what I am capable of! You know who you’re dealing with. About to let you know. Heheeheehee 🙂 just kidding. I just act tough and that’s how I get through everything 🙂

I have a great passion for life. In my life, I have known many feelings from the most incredible time and proudest moment to the most painful and shameful. But right now, I don’t know about two important feelings, how it feels to be a married man and a father. 

Life is a great teacher, something you only learn by experience in life and no book can teach you that! I have learned many wonderful lessons. Before, I was a dare-devil when I got drunk and sad, I drove very fast, it could get me killed and others too, without realizing the value of life. That was the stupidest thing I did. Now, no more. One life is connected to many hearts. When you have a problem or lose your life, it can damage the heart of your friends, loved one, relatives and especially your parents. Don’t want to cause grief to my parents and other people. There’s a lot to live for in this life.

Life is wonderful! 🙂

Why? there are so many reasons that I and you can think of that makes our life wonderful. For me I am so blessed to have my lovely parents and I’m so grateful for the family and so many friends that love me and care about.

Choose your social environment carefully and express yourself. You’re an adult, why let others control your life?

Do you feel that you’re not understood by your social environment because of your lifestyle, your beliefs or your passions? Do you sometimes feel lonely and suffer from it? Be aware, you’re not alone and someone, somewhere, is eager to hear your voice!  https://dydara.wordpress.com/2011/03/07/the-man-the-boy-and-the-donkey/

I have a short attention span but when I have decided to do something, I put my all into it. I think it is good I can find a new thing I think it is good I can find a new thing. “Out with the Old, in with the new” I find myself getting bored easily with people but gratitude, love, obsession, fun, and friendship stand out above that thing and make me not get bored with them. Just because I have a short attention span doesn’t mean I can’t have a long one. I actually can pay attention for a long time unless things get really boring. 

My easy-going nature accepts more people into my life, but I choose to hang out with easy-going and understanding people only. Some friends are not easy to be their friends and some people are bad for my life! Not all people are difficult people. 😀

Living the inspired life means living with purpose, meaning, and intentionality. It means living out our callings. It means choosing to LIVE and not just be carried along by the circumstances of life. I Live the Inspired Life- I pray you’ll be inspired, too! My parents who inspired me to have a happy life! https://dydara.wordpress.com/2010/05/04/living-the-inspired-life/

Life is what you make it, so make the best of it. Or make fun of it, depending on your sense of humor! The same things that make a story interesting can also make a person’s life interesting. After all, aren’t we the main character in our own life’s story?

It seems way too easy these days to get caught up in the “passive life” and not going out and creating experiences. 

What should I do with my life?

This is a powerful question most of us ask ourselves at some point in life. What is it that I should do with my life? What is my purpose in life, my passion? 

Know what you want > Do what you love > Live your passion > Chase your dream > Be free > Stand for something > Get more out of life > Smile> Believe in yourself > Find the answer to the one question

With My  Prime Minister H.E. Samdech Hun Sen. Graduated with honor

Cambodia Prime Minister H.E. Samdech Hun Sen. It’s such a great honor of my academic life. Graduated with honors. It’s the small victories that keep me going.

What are you doing to make your life worthwhile?

I’ve discovered I need to help others and began doing so. I needed to test myself mentally and physically. I have done many things to prove myself something. Proving myself I can be a humble person and not afraid of any hardship!

Dara has always had a passion to help people have a happy life by sharing great sayings through his facebook and blog. I want to run a life worth living. I can tell you that I’ve discovered I need to help others and begun doing so. Our real mission is to find our own purpose as we live. We never know what it is. It’s just for us to search for it to make our existence meaningful. Being rich isn’t everything in life. It’s about living a healthy life, respecting others.

Knowing yourself leads to knowing your values. What we value shows up in how we spend our time, so spending your time on clarifying what you want, what you’re good at, and what it important to you is worth the investment.

We all like to feel that what we are doing counts for something that is really worthwhile. We like to see practical results. They are not spectacular; no one pays much attention to them; and we naturally feel that when we do something; we want it to be something that people can see and that they will think is worthwhile. And something that we ourselves can feel is worthwhile. And now, dear reader, what is really worthwhile in life? Is it only those things that make a great show? Is it only those things that the world counts great? There is one thing and just one that stands out above all other things in the human life, and that is faithfulness. No matter what our life may be, where we may be, now what is our situation, if we are just faithful it is sure to count, and to count a great deal. That is one thing that you can do: you can be faithful to yourself. You can live pure and keep shining every day, no matter what the circumstances maybe. Just remember to keep shining. That is the thing that counts.“Integrity is doing the right thing – even when nobody is watching!”

 My life is all about putting off certain things and putting on certain things. Let Go Of Worry, Let Go Of Discontent.

Just let bygones be bygones used to tell someone they should forget about unpleasant things that happened in the past, and especially to forgive and forget something bad that someone has done to them: Forget about the argument you had, just let bygones be bygones and be friends again.

THE CORE VALUES WE MUST TAKE ON TO ENHANCE LIFE

Make Good Use of Time
What are the values that can enhance one’s life? The first thing that we must take on is the wise use of time. Benjamin Franklin said time is the stuff that life is made of. We all have the same amount of timed, don’t we?

Everyone says, “How the time flies.”
The days go by and they are years, and the years finally become our whole life.

Each daily portion can be wasted, or it can be a pleasure, before it is gone forever.
If a review of the day concludes that we were too stressed, too busy, didn’t accomplish anything, didn’t have any fun, then it has been another lost piece of precious life.

Never look at what you have lost. Always look at what is left with you. The question in life is not how much time we have, but the question is what shall we do with it? We all have the same amount of time, but do we all do the same thing with it? 

“In the end, it’s not going to matter how many breaths you took, but how many moments took your breath away.”

Live One Day At A Time
Our lives are made up of a million moments, spent in a million different ways.
Some are spent searching for love, peace and harmony.
Others are spent surviving day to day.

But there is no greater moment that when we find that life, with all its joys and sorrows, is meant to be lived one day at a time. Whatever you do with it is how you are spending it, spending it foolishly or wisely.

The second thing that we need to enhance our lives is work—works of faith, works of obedience growing out of faith. Anna Robertson Brown said, “But not any kind of work. Ask yourself, is the work vital, strengthening my own character or inspiring others of helping the world.”  That’s what we must ask. What kind of work are we involved in? Will it enhance my character, my spiritual life? Will it help people? I know we have to rest and get our sleep and rebuild our energies, but many times we rest too much. We’re going to have plenty of time to rest from our works and our labors. But whatever we find that we put our hand to doing, let’s do it energetically, sincerely, devotedly, because we are not going to be able to do that when we go in the grave. You can’t do any work; you can’t write any articles.

Seek Happiness

The third thing we need to take on is happiness. I am a happy man in a happy world. Everything is depending on the way you think of it. If I think I am one of the happiest men on earth, then I am. I know it’s hard to make people think the way we do. The happiest people don’t necessarily have the best of everything; they just make the most of everything that comes along their way, you just go with the flow, my friends! 😀

I think if you’ll look up the origin of the word “happiness,” it goes back to the idea of happenstance, things that just happen. Some people cannot be happy in the happenstance of life; things have got to be perfect, the sea must be without a ripple or they can’t be happy. But that’s not what happiness is. Anna Robertson Brown said, “If you are not happy today, you will never be happy. Strive to be patient, unselfish, purposeful, strong, eager and work mightily. If you do these things with a grateful heart, you will be happy, at least as happy as it is given man to be on earth.” Are you really happy? Please notify your face, some of you.

Put on♥Love

The fourth thing that we must put on is love. Cherish love. One word frees us of all the weight and pain of life: That word is love. Let your love shine through your actions and behaviors. Love is both an action and a feeling. The action of love generates a blissful feeling called by the same name. When the action stops, the blissful feeling is replaced with pain. Every person is capable of great love (and its opposite, fear, which generates all painful emotions such as hate, greed and jealousy). I think love is “Do for others more than you do for yourself.” In true love, there is no evil.


Are you ready to take the lid off of your life and live with abandon (don’t let anything hold you back. Try everything you want to, and don’t let fear make decisions for you. Go for it!)?

It’s now or never!!!

I am a man full of contradictions! 🙂 


The law of the influence to your life:

Character- who you are
Relationships- who you know
Knowledge- what you know
Intuition- what you feel
Experience- where you have been
Past success- what you’ve done
Ability- what you can do.

Good communication, knowledge, friendliness, money, optimism, and persistence can take you anywhere. 🙂

I am a man who is made up of a thousand kinds of men which makes me become an interesting person whose never boring life is full of thousands of ideas.:) Sometimes I am talkative, and some other time I am a quiet man. Usually, I like being around people but there are also times when I want to be alone. I am often easy to understand. Though, once in a while, no one can read my mind. I am a man of multifarious interests. Multifarious means having many aspects.

I hope my art of living can help you to find a new meaning of life and stress-free life. So what are you waiting for? Read on to find out more about the art of living. Apply some ideas from here that suits you.

Get a job and work your butt off! That would give you something to do/think about! Feeling like you have to please others makes you feel like a drone, like you aren’t living for yourself. Get crazy! (Disclaimer: Don’t do anything illegal) Cheer up! Your life is what you make it! Good luck and I hope you find something that makes you happy!

My art of living means live my life to the fullest and enjoying life with positive attitude.

It’s very hard to have a stress-free life, but people can learn to cope with problems and have less tension in their lives.

Cognitive Therapy – learning skills to use tools to see the positive of problems and not always the negative side and to constructively find a solution to the problem.

  Eating a well balanced diet. Diet is everything when it comes to having a healthy body and this includes foods that feed the brain (circuit board to the body.)

  Exercise is also very healthy for tension. Sports, jogging, bicycling, swimming, etc.

  Learning to relax by even just one hour a day of kicking back, shutting off the phone, TV and listening to soothing music or a hot bubble bath.

 It’s now or never! 

Well, looking at timeless advice from time to time helps me. And in this article, I’ll share some ideas of my favorite timeless thoughts on motivation; some thoughts that motivate and inspire me.

Living a happier life often seems to be about living your big dreams and making a lot of effort over a long period of time.

My greatest enthusiasm is travelling.
My second greatest enthusiasm is philosophy.

Enthusiasm= a subject or activity that interests you very much.

Travelling has been my Life!  (= the most important and enjoyable thing in my life) 

 Choosing some things you are passionate about and realizing there are no right or wrong answer to this. It’s really just about choosing and experiencing yourself in whatever the choice is.

Diversity is the spice of life which means go to different places, meet different people, and see different things. We only get one life so we owe it to ourselves to see as much of this beautiful world as possible. For many of us, lying on a beach for two weeks each year is just not enough any more. We want to see ancient monuments, extraordinary scenery, endangered wildlife, foreign culture, architecture and art- Places that give us the chance to grow and expand our horizons.

That’s my proud moment. ♥Memory last a life time! 🙂 My Life is very interesting when I am on youth exchange program.

Find out your enthusiasm! 

Discover your passion
Find your calling and you will start to experience the ecstasy of an inspired life.

Dedicate your energy to it
Passion + production = performance. People who love what they do, get the best results.

Build a business or find a job you love
Make your calling your work, and you never work a day in your life.

Motivation can be a huge help for you to achieve what you want in life, but how can you find all that motivation you need?

Philosophy has always been regarded as means of discovering the secret of happiness. 

In my life, I have learned a lot of wise words. These words are really useful for my life, and I think I can have a happy life and true contentment in life because of these words. If you can apply them in your life, it will be very useful for you, too. It works wonders for me. Hope it helps you as much as it has helped me. 😉

On 05th June 2011, I changed my name on Facebook to Gung Ho Zeal which means extremely enthusiastic about doing something. I want to remind myself about the opposite meaning of these words. Too much of something is bad. Hence, too much of a good thing can be a bad thing. Like most things, moderation is the key. Finding the balance is very important for me. I must bear this in mind at all times because I have an addictive personality.

“No one can hurt your feeling unless you let them or deserve it.” “Ignorance is bliss” But sometimes we have to think about their criticism. One good sentence cannot apply to all situations, but most of them do. Let good sayings, be our guides! If you can understand what I mean here and keep that in mind, you will become a happy person.

Quotations help us remember the simple yet profound truths that give life perspectives and meanings. When it comes to life’s most important lessons, we can all use gentle reminders.  All these are for reading. Then it will make sense when it practically comes to life.

“When you are happy, you live a day. When you are not, you still live one day. Why don’t we make that day a happy day?”

The golden Rules: “Treat others the way you want to be treated” “Do not do unto others what you do not want others to do unto you.”

Confucius “you should not do to others what you would not have them do to you.” These are gentle and heartfelt guides to the fundamentals of living a life rich in joy and contribution.

 Be a positive person

Angry & Miserable – Don’t Let It Be You!

Positive thinking brings inner peace, success, improved relationships, better health, happiness and satisfaction. It also helps the daily affairs of life move more smoothly, and makes life look bright and promising. Read more about positive thinking click here: https://dydara.wordpress.com/2010/03/16/positive-thinking-your-key-to-success/

Listen to the positive thought every time. The influence of words is timeless, let them work for you, and remember to always carry a smile in your heart. 

I’m a glass-half-full kind of guy. Learn to view everything as a worthwhile experience. I am of a cheerful disposition. I am a resilient man – I won’t be unhappy for long. Just give me a couple of days and I can get over almost anything.

I’m enjoying every minute of the single life while it lasts. I don’t want to be tied to Anyone! Don’t think that I don’t value in a relationship.

I am a man who enjoy almost every moment of my life. Even when I had a broken heart, I still enjoyed it. You know why? At least when you talk about it I know how it feels. I used to be a man whose broken heart needed mending. But recently, I have felt pretty awesome after reading many articles, writing several topics and hanging out with my friends. These things made me started to enjoy my old life. I’ve just realized that there are so many wonderful things for me to enjoy. Life is filled with Pretty Things. Enjoy them! Time heals all pain.

Before, money was not a problem. I liked to have massage therapy or body scrub. Some weekends I got my barber to wash my hair, or my dentist to clean my teeth. But now I can’t afford all these things. Life is filled with Pretty Things, enjoy them! I think I am not a typical Cambodian man and I was born in the wrong body because the way I think and behave are like Western people. But it doesn’t mean I don’t proud of my parents. I am most proud of myparents and I’m so proud to be Cambodian. Individuality is not a trait shared by everyone. I respect individuality of everyone. But some people don’t understand mine. The difference makes the world beautiful which means that everyone is unique in his/her own way and don’t look down on someone who is different from you.

 They can have beneficial effects on the human body. I mean after a bath in the jacuzzi bathtub you will feel better both physically and mentally because it is proven that this kind of bath is an excellent stress reliever.

 It is perfect for your body, too, because it has a positive effect on the blood circulation thanks to the jets of air and water that spray the skin and act as a stimulator for your body circulation. If you suffer from any kind of back pain or neck pain, then you will find your jacuzzi a gift from God because it will massage you with dozens of little fingers through the little opening in the bathtub.

                                                           Experience all that life has to offer!

                                              Life is not only about survive but also well-being.

Sometimes we have wilderness periods in our lives. I★♥love to drink alcohol on special occasions. But I’m not an alcoholic! 

Fine Scotch malt brand whiskey. How you drink it is more important than the brand you’re drinking.

I’ve never really cared much for materialism – Drink whisky with Australia steak are more to my taste (= what I like). Taste= Ability to appreciate what is beautiful! :D 
Some people don’t have their own taste that they don’t see something beautiful in their life.
“Everything has its beauty, but not everyone sees it.” ~ Confucius

It’s good to change one’s life style once in a while.

I was sick and tired of staying at my room so I went to stay at hotel for one night for playing video game and I could swim for free at swimming pool. I felt awesome! 🙂
For things, I have strong sense of appreciation or taste which means the ability to appreciate what is beautiful!
For people, I am grateful to those who have done something for me, and I always remember that! 😀

 It’s the power of gratitude. When you develop the habit of gratitude in any circumstances, you also surrender your obsessions with the controlling of everything in your life and let the door open for Divine interventions and creative solutions.

“Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow.”

Friendships: An Essential Part of Life! 😀 My closest friend’s family! 😀

I could have never imagined how two simple words as “Thank You” would transform my life. I have been blessed behind my craziest dreams. However, the most amazing blessing is the ability to live in the instant with peace and joy whatever the situation. When I say “thank you” for the present moment, I raise my awareness of the “now,” and I authorize myself to live fully in any moment. I’m not on autopilot anymore and believe me, this is a life transformation experience.

When you’re grateful for the good things in your life, you attract even more of blessings into your life. The more you experience this principle in your life, the more energy you can invest in making your dreams come true. 

 Build a big network:

Real life example

I have friends almost from all walks of life, who knows? Sometimes, bad people can come in handy. Good things happen to A Good person. I always behave in a pleasant and kind way towards everyone. I always give tips to those who deserve them. One night I was drunk, and my car accidentally scratched the car that I parked next to. I didn’t realize about it until the next morning. However, a man who worked at the hotel helped me polish that scratched car, so I didn’t have any trouble with that car’s owner.

Live the life of dreams! They have their dream jobs. Their businesses are successful. They live in that dream house of theirs, drive those luxury cars and have the perfect family! Doesn’t that make you envious? Maybe even angry?

It’s not your fault that you haven’t yet achieved the results you want in your life!

Because it’s something else that’s been preventing you from attaining the success you deserve.

How do I know this?

Because you work your socks off every single day in pursuit of your goals. You put your sweat, blood, and tears into your job, career or business to just ‘make you become *successful*, and then you’ll be able to enjoy the fruits of your labor!  It happens’.

Knowing your own strengths and weaknesses are very important keys for life.

Knowing clearly about what you want!

When I was a small boy I liked to play computer games, and my uncle asked “How do you know how to play it?” I replied that I read its instruction. And in the last few years I love playing video games. I am good at playing soccer video game because I spend a lot of time practicing it, so I know almost all the functions. My understanding about this really match Sun Tzu’s sayings

So it is said that if you know your enemies and know yourself, you can win a hundred battles without a single loss. If you only know yourself, but not your opponent, you may win or may lose. If you know neither yourself nor your enemy, you will always endanger yourself.”

This has been more tersely interpreted and condensed into the modern proverb:

If you know both yourself and your enemy, you can win numerous (literally, ‘a hundred’) battles without jeopardy.

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.”
— Aristotle

 

Everybody is capable of doing something great in their life… they either don’t believe in themselves or think it’s impossible to make a difference. The greatest people of all time started out alone, trying to make a difference… and they did. You Can too…

Everyone cannot succeed in everything they do, but just keep trying. Failing does not mean the end of everything. You should keep yourself-belief, find out your weak point and improve it. Failing to achieve is not a failure, but losing your hope and motivation is a true failure.
For me, my leadership is not good. So I’ve tried to read a lot about it. I also read about anger management. Believe me, not everyone can understand and apply the words in their life. They can read but some people can’t apply them in their life, because they don’t have the tendency to improve themselves. The words I’ve posted here are just a bunch of words, but to some people, they are very useful words. Not everyone see them that way though! It depends on people’s tendency.

Let me give you example of concrete results in my life.  I used to have this thought that I am not good at everything but I am good at what I do. Why is that so? When I have decided to do something, I put my all into it. In other words, I am extremely enthusiastic about doing something. When I wrote this, I write it with passion. It’s a valuable piece of work for me. The time and thought I spent to search on the Internet to get more ideas to write this topic. My hope is that my topic, after the many hours that I’ve put into it, will inspired you. I’m looking forward to the future with a smile. I want you to be as happy as I am.

To be honest, even though I majored in English and I graduated 4 years ago, I’ve already forgotten many rules of English grammar, so academic writing is very hard for me. Sometimes I feel like my brain is empty, and I don’t remember anything. Maybe it’s because I am so carefree and drink too much alcohol. Now I am studying English grammar again. Anyway, I am good at reading and generating ideas. I like to tell myself repeatedly and unconsciously that I can be whoever I want to be if I work hard at it. I have the opportunity to challenge myself and to apply the knowledge I gained from my reading. I am proud to say that I’ve got many things that I wanted.

You only live once, but if you work it right, once is enough. Only one life to live, I want to make the most of it. How can we accomplish the most with the energies and powers at our command?

“Learn everything you can, anytime you can, from anyone you can – there will always come a time when you will be grateful you did.”

“There is only one success – to spend your life in your own way.”

– Christopher Morley

I can do whatever I want with my life. It’s my life. I’ve never been afraid of any deviation, and I don’t really care if you think I’m strange. I ain’t gonna change. And I’m never gonna care about my bad reputation as long as I know how to take a good care of my life. Do not step on other people’s shoes, do not spit on other people’s life, and do not force someone against his or her will. I go my own true way. That works a whole lot better. Sometimes I can hurt someone unintentionally. I am sorry about that! “Judge me all you want, but keep the verdict to yourself.” Don’t go the way life takes you but take the life the way you go.

Chealsea Match. I have come all the long way to watch this match. I was so excited, the atmosphere was amazing. I remember seeing the mascot walking around the ground and the girl with the Coke super cup come through cable before the match and was amazed at that day. The match was incredible and ended with Chealsea winning Thai Premier League all stars 4 – 0. I was especially impressed by all Chealsea’s players’ form. Excited Day 24.07.2011

:D The bad days make the good ones better! Let’s do something fun! :D Let’s create a memory! To a good life! :D

In my wildest dreams:

I guess I still have a lot to get out of my system before I do the whole marriage trip, you know? I’m one of those people that wants to try everything once before I die. And the good things twice.

Here are some of the things on my bucket list:

 Peace boat, travel around the Globe.  It’s the magic of risking everything for a dream nobody sees but you.


                                                                   Skydiving

Scuba Diving

                                                                Bungee Jump

                                                       Skinny-dip in the Ocean

Warnings:

Believe me! Whatever you do, it’ll cost something or you have to pay the price for that. No matter how much you change, you still have to pay the price for the thing you’ve done. The good things I do, it will pay me a very pleasant price:) and the bad things I do, it will pay me a very unpleasant price:( People will get what they deserve. So be careful what you wish for!

We need to consider our actions and what the consequences will be.

I am a believer in life-long learning. Love of learning is the guide of life. Real Learners are very open mind and very humble to learn from others and think that everyone can be their teachers. Everywhere is school, School without roof!

I learn a great deal from my online friends each day, for that I appreciate, thank you so much!

Life is an ice cream, enjoy it before it melts!

Life is a Journey. Enjoy the Ride!

Take care!

To a good life! 😀

Dara

May 14, 2011

The moral lesson of cinderella story

Filed under: Stories with morals — dydara @ 8:21 pm


Check this out “Love Knows No Boundaries” My first fiction romance novel. A story based on true events and true feelings! :D  https://dydara.wordpress.com/2011/11/20/love-knows-no-boundaries/

 

I think most people know about Cinderella story, so I just go straight to the moral lesson.

What is the moral of the story to Cinderella?

In Cinderella, the theme of the story is that you should treat people the way you would like to be treated and then more good comes out of it than evil. This is the theme because the two evil sisters and the wicked step-mother were really mean to her and when they went out they left poor Cinderella to wash the floor. But then in the end Cinderella gets to be the prince’s princess and the others didn’t get a sniff of it. Good always win in the end despite how evil has been planning & being a good person with a good heart will always get you to what you want. The richer person with the higher statues isn’t the better person or more beautiful one and in the end the poorer person will have the better ending. Moreover, Everybody will get their prince. maybe not as outlandish as in Cinderella but someone worthwhile. The moral to Cinderella is no matter what your situation is- don’t give up on your dreams. The moral was probably something about hope and how if you’re a good person, your dreams will become a reality. This is also about hope, faith, enduring, goodness over selfishness, beauty over ugliness.  It’s a great fairytale! 

Good things happen to A Good person! 😀

I can write something from my stupid mistakes into good lessons because of my self-awareness and with humble attitude I can expand that idea.

I would like to add some more ideas, Believe me! Whatever you do, it’ll cost something or you have to pay the price for that. No matter how much you change, you still have to pay the price for the thing you’ve done. The good things I do, it will pay me a very pleasant price:) and the bad things I do, it will pay me a very unpleasant price:( People will get what they deserve. Some people are evil and they will deserve what awaits them. So be careful what you wish for! 

I’m not old-fashioned in my way of thinking; but I am not become too concerned with material matters, but instead place immeasurable value on the goodness in your heart. Beauty only gets attention but personality captures the ♥heart♥ . “The outside beauty lasts no more than a second. The inside lasts more than a lifetime”

May 12, 2011

My Dream Job

If I had this job, it would be like I get paid for doing something I love! ★I am not bragging or anything, I am not good at everything but I am good at what I do! 😀 My dream job about being a radio talk show host, I plan to read psychology books, read more about Khmer advice words. And ask my friends who works at Radio about how to be a good speaker on Radio. I would do this for my dream job but now my plan sucks! I like one man’s idea he commented I should volunteer first on Radio and then I have to make my name later. This is the best idea I got for this dream job.

Make Your Passion Pay You

I love the saying make your passion pay you”. It represents my whole outlook on life. Its meaning is simple: find what you love to do and turn it into an income producing job or business.

What I don’t understand is how so many people can go through their entire lives doing something they don’t like or care about. It’s really sad to see so many people living without hope.

I recently received an email from a woman who hates her job as much as I do (yea, that’s a lot!), and seemed to be at a loss for what to do. After reading her email a few times, it occurred to me that this woman had already given up on living her dreams or pursuing her passions.

The thing I struggled with the most was that she views her goals as unattainable. She talks about how her dreams could never be a reality and there is no way she could venture out and try to start the business she always wanted to.

When someone has given up on their dreams, it’s heartbreaking. There is no reason to ever give up on them. I won’t go into a litany of all the people who have turned adversity into success, but there are thousands of people who have met with tragedy, injury, or heartbreak, who have overcome the odds and have gone on to achieve great success.

Have you noticed that many successful people talk about passion? Let these inspirational passion quotes illustrate the importance of having passion in your life, and being passionate about what you’re doing.

When you have passion for your work, naturally you’ll be motivated and driven. You are even willing to go the extra mile without much prodding from others.

Why? Because you’re passionate about doing that thing, and you’re following what your heart wants you to do.

Let these passion quotes drive through the message of being passionate about living, and the importance of following your passion.

A great leader’s courage to fulfill his vision comes from passion, not position.
— John Maxwell

A strong passion for any object will ensure success, for the desire of the end will point out the means.
— William Hazlitt

Above all, be true to yourself, and if you cannot put your heart in it, take yourself out of it.
— Author Unknown

Are you rich or poor

Filed under: Stories with morals — dydara @ 9:29 pm

One day a father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the firm purpose of showing his son how poor people live. They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family.

On their return from their trip, the father asked his son,

“How was the trip?”

“It was great, Dad.”

“Did you see how poor people live?” the father asked.

“Oh Yeah” said the son.

“So what did you learn from the trip?” asked the father.

The son answered, “I saw that we have one dog and they had four. We have a pool that reaches to the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night. Our patio reaches to the front yard and they have the whole horizon. We have a small piece of land to live on and they have fields that go beyond our sight. We have servants who serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We have walls around our property to protect us; they have friends to protect them.

With this the boy’s father was speechless. Then his son added, “Thanks, dad, for showing me how poor we are.” Too many times we forget what we have and concentrate on what we don’t have. What is one’s person’s worthless object is another’s prize possession. It is all based on one’s perspective.

When we take time to measure what we have, the result is our perception of life.

If we have love, friends, health, sense of humour and positive thinking, we have everything in life.

If we are poor of spirit then … we have a problem!

Makes you wonder what would happen if we all gave thanks for all the bounty we have instead of worrying about wanting more. Take joy and appreciate every single thing you have, especially your parents, lover and friends.

They say it takes a minute to find a special person, an hour to appreciate them, a day to love them,
but then an entire life to forget them. Send this phrase to the people you’ll never forget.
If you don’t send it to anyone, it means you’re in a hurry and that you’ve forgotten your friends.
Take the time to live!

Do not value the THINGS
you have in your life. But value WHO you have in your life!
Life’s short. If you don’t look around once in a while, you might miss it. There is no going back!

LESSON: It’s not about money that makes us rich, it’s about simplicity and having a good heart in ourselves.

It got me thinking, many of my friends admire the life I have and they are so rich, however, they do not seem satisfied enough. 

Next Page »

Blog at WordPress.com.