Dydara's Blog

May 31, 2010

I am so proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to. :)

I am most proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to. មាតាបិតាជាព្រះអាទិទេព(God)របស់កូនប្រុសស្រី កូនគប្បីធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះលោកទាំងពីរ និងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកឲ្យបានសេចក្តីសុខ ទាន់ពេលលោកមានជីវិតរស់នៅ ដើម្បីកុំឲ្យមានវិប្បដិសារីទៅថ្ងៃក្រោយ។ កូនដែលប្រកបដោយកតញ្ញុតាធម៌ រមែងបាននូវសិរីមង្គលគ្រប់ប្រការ និងគ្រប់ទីកន្លែង.(If you cannot read it, because It is Khmer font )

I just realized If you have a great sense of appreciate you can write a very good compliment speech! Dy Dara 15.05.2011

This topic is dedicated to my lovely parents. Thank you so much for everything that my parents have done for me. Thanks for being such a wonderful parents for me. I have been taught and energised, and they have touched my heart. I’m proud of that. Thanks to my parents who have done many good things to me and have added value to me. I gratitude and appreciate my parents. I would like to express my deepest gratitude and appreciation towards my parents, who forebear pain and discomfort in bringing me up to adulthood. This is my sincere appreciation. I am so proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to. My Parents, My Hero and My God: The most special people in my life! My Parents are the best gifts that ever happened to my life. My parents are Best for me because they are Best in Whole World and they are the best role model for me and I follow their teach,…they pray me for every time and whatever I am at this time just because of my parents and their wishes…I think Parents are the best Mercy of God!!! I’m proud of that. I’ve had the most incredible time. I really have, and I can’t thank my parents enough for giving me everything. I would climb the highest mountain, swim the deepest sea, and walk across the hottest desert just to tell my parents how incredibly special you two mean to me.

Thanks my parents so much, I’ll be eternally grateful. 🙂

I love my parents with all my♥heart♥


This slideshow requires JavaScript.

This blog contains all types of information which I received from searching on the Internet, reading books, watching movies, listening songs , learning from my friends, relatives, my point of view and what I’ve learned, heard, seen, done, experienced etc .

If I came across anything in my reading that I wished to remember I would write it down on paper, in my phone, or on my laptop.

The thing I love about writing a blog is that it allows me to talk to many people I will never personally meet.

I had a passion to add value to what people have taught me and energized me to write. I have written about this topic it is not about showing off, impressing anyone, or trying to be pathetic. You might be wondering why I am so passionate about this topic It’s about remembering what my friends, relatives and my parents have done for me, Sharing my own personal experiences and I want to learn how to put how I feel into English words.

When I have decided to do something, I put my all into it. It’s a valuable piece of work for me, the time and thought I spent to write it. I want to Make it happen!

My hope is that this life story, after the many hours that I’ve put into it, will inspire you and help you to tell the story of your life…. a story that no one else in the entire world is more qualified to tell than you!Make it happen!

I’m more of doing whatever I want with my life, this is my life. But sometimes I have to give up my dreams for the ones I love the most, my parents. My Dreams: I would like to live in as many as different countries as possible. I just can’t leave my parents alone. I have traveled too much. What else would I ask for! 🙂

At first I wrote a topic about “showing some love “ and that inspired me to write about this topic “I am so proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to”. And that led me to write my autobiography. So here I am writing my autobiography. I have written 21 pages at this writing ” My autobiography by Dy Dara “seems to be showing off and my bad side so I don’t want to publish.

my life

Everything Happens for a Reason: My life is more than a one man show! The people around me, parents, siblings, grandparents, lovers, friends, etc. All have played a role in my life’s story. What I’ve learned, heard, seen, done, experienced, etc. These individuals that were so close to me. I will tell of interactions with them and how they had influence on my life. ខ្ញុំចូលគ្រួសារSSEAYPទើបដឹងថាខ្មែរចេះជួយខ្មែរច្រើន SSEAYP shaped my interest in patriotism, volunteer, culture, share and contribute to society. ខ្ញុំចូលរួម Exchange program in South Koreaខ្ញុំបានជួបនារីម្នាក់ដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតចរិកល្អដូចតួឯកស្រីក្នុងរឿងធ្វើអោយខ្ញុំលួចស្រលាញ់នាង។ខ្ញុំធ្វើការនៅNGOខ្ញុំយល់និងរៀនសូត្របានរឿងខ្លះពីរបៀបធ្វើការរបស់ពួកលោកខាងលិច។ខ្ញុំចេះនិយាយកំប្លែងនិងយល់ដឹងពីសង្គមខ្មែរច្រើនពីមិត្តអ្នកផឹករបស់ខ្ញុំ។ 21.09.2015 (updated)

It’s my opinion that any worthwhile autobiography will also include details about these individuals that were so close to me. It will tell of my interactions with them and how they had influence on my life.

In here I just focus on my main topic is “ I am so proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to.”

When you read the whole story you will understand the message I want to convey.

I think this topic is the most important topic out of all the topics I’ve written, because it is about my most wonderful memories of my parents and the journey of my life. I have spent many days writing it even when I didn’t feel well and I still have strong desire to write it, I asked many friends to correct my grammatical errors. Thank you so much you guys.

Before, I tell you about how proud I am of my parents and a chapter of my life. I would like to introduce myself!

Loving life: You only live once, but if you work it right, once is enough.

You only live once, but if you work it right, once is enough.

Life is wonderful! :)
Why? there are so many reasons that I and you can think of that makes our life wonderful. For me I am so blessed to have my lovely parents and I’m so grateful for the family and so many friends that love me and care about. :)

Any change, any loss, does not make us victims.
Others can shake you, surprise you or disappoint you.
But they can’t prevent you from moving on. No matter where you are in life, no matter what your situation, you can always do something. On every turn of life, you will always have a choice. And that choice can be your power. The choice is always in our own hands!

I think I was born in the wrong body because the way I think and behave is like Western people. But it doesn’t mean I don’t proud of my parents. I am most proud of my♥parents and I’m so proud to be Cambodian★

I had been raised on a philosophy of non-violence. I don’t know how some people were raised, but my family never used physical force. My parents give me freedom. When I can read and better understand English, I feel gratitude for my parents’ support. And even I work for them, they don’t pressure me and I have more time to read on the Internet and to write for my blog.

My name is Dy Dara. I am 27 years old. I do not wish to be any other age because my life at 13 was nowhere as exciting and enjoyable as my life at 27. I enjoy every aspect of life. I am the kind of man who has a thousand different kinds of men in one body, so that makes me not so boring. The difference makes the world beautiful. It means that everyone is unique in his/her own way and don’t look down on someone who is different from you.

I really don’t know how to express myself. Well, you have no idea what I am capable of! Hehehehe 🙂 just kidding. I just act tough and that’s how I got through everything 🙂 I am a happy man in a happy world. Everything is depending on the way you think it, if I think I am the one of the happiest men on earth, I am. Resilient can describe my personality. I won’t be unhappy for long. The special phrases I use is

“When you are happy, you live a day. When you are not, you still live one day. Why don’t we make that day a happy day!”

I am easy-going who is relaxed and not easily upset or worried. I am also outgoing who is friendly and energetic and finding it easy and enjoyable to be with others.

I am a simple man, who wants simple things in life. Usually, I like to wear casual clothes. I don’t want anything fancy. Simple the best!

It is not too much to ask for, right?

Am I to live the life of the unknown and search for the known? Or am I to live the known and search for the unknown? “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” I am searching for the real meaning of life. I am not a flawless man. The way I think and the way I behave may be weird or look bad to you. But I am a man who doesn’t want to spit on anyone’s life. I think I am a fashionable person. But I am not become too concerned with material matters, but instead place immeasurable value on the goodness in your heart. Beauty only gets attention but personality captures the ♥heart ♥ . I am the kind of man who has one bad thing but have other condition that is good. For example I am wild as long as I do not step on other people shoes, as long as I do not spit on other people’s life. I know may be this is my excuse 🙂 Sometimes it’s right to do the wrong things.

And despite all this little controversy that I have with my personality, I still remain to be a Simple man. My friends know me as a happy person in the outside but actually I’m troubled in the inside sometimes. Often, I am mistakenly judged by people who don’t know me personally. They find me snooty.  but if they’re going to know me personally, they’ll find Me completely the opposite. I feel that people get different first impression of me. Sometimes, they find me unfriendly but sometime they find me very friendly. Sometimes, I’m a joker if I’m in the mood to crack some jokes. Hedonist can describe my personality = living and behaving in ways that mean you get as much pleasure out of life as possible, according to the belief that the most important thing in life is to enjoy yourself. I also want to learn, experience and explore life. From my point of view someone who is easy-going, their tendency seem to be kind, helpful , friendly concern other feeling, funny. Unfriendly person, their tendency seem to be less kind, less helpful and more unconcerned about other people’s feelings. It is like one set.

I have a hard time with lies and liars, and I think that it’s because of my nature to trust too easily and too quickly. As a result of this, I frequently find myself encountering people who lie as easily as they breathe. I find this to be a deplorable trait as what is the point in trying to have a relationship of any kind if it is not based on truths that are shared? Too many people in this world get by on façades which they hide behind, never letting anyone see beyond the persona they have created.

I am one of those people who can be very lonely if a loved one is away, or I can relish the time alone in the peace and quiet.It really depends upon the circumstances, as in exactly how long I am going to be alone and why. I do not equate being alone with loneliness. Sometimes, it is very nice to spend time alone; while other times, it is boring.

I am a believer in life-long learning. Love of learning is the guide of life

When I have a bad time I think ” when I am having a good time, time is flying or I think true meaning of life is every aspect of life”. Learn to view everything as a worthwhile experience. Chalk it up to experience. When I talk about life I will think of “When you are happy, you live a day. When you are not, you still live one day. Why don’t we make that day a happy day!”

When I encounter difficulties in my life I’ll always think of this special phrase “no matter how hard it is that time will pass. In others words, It is not the end of the world.

In my life story here you will see many quotations. You can say I am crazy about them or you can say it is boring here to see too many quotes and Sayings. But I’ll tell you what; I think I can have a happy life because of these words.

In my life I have learned a lot wise words. These words are really useful for my life. I think I can have a happy life and true contentment in life because of these words. If you can apply them in your life, it will be very useful for you too. Quotations help us remember the simple yet profound truths that give life perspective and meaning. When it comes to life’s most important lessons, we can all use gentle reminders.

This is a gentle and heartfelt guide to the fundamentals of living a life rich in joy and contribution.

Remember, those whose lives you have touched and whose have touched yours are always a part of you,

Things that seem very interesting to me may be not interesting to you.

I consist of more than just my past. In fact, I think about it, my past is only one third of who I am.

The other two parts consist of who I am today, as well as who I hope to be in the future…in other words, I hopes and dreams for the future.Who I am today and who I hope to be in the future are all part of the Whole Person. This is who I am.

After I finished high school in Battambang in 2002, I went to university in Phnom Penh. There was one time that I read English book and I felt so gratitude for my parents’ support. I mean about everything. My parents bought me a home and a car after studying in Phnom Penh for a while. I also had a housekeeper so I had a easy life! 🙂 Without them, I don’t know what my life would be. I love my parents with all my♥heart♥ I have the best parents in the whole world. I am most proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to. Let me tell you something about family: (F)ather (A)nd (M)other (I) (L)ove (Y)ou.

I made a lot of friends, they are from school and from youth exchange program that I joined. One of my biggest challenges living in Phnom Penh was that I lived alone, only with a housekeeper. But it was ok I could take care of myself. Living outside of the home I felt I needed friends and a girlfriend. I like being around people. Sometimes, my friends came to have party and sleep-over at my house.

Many friends treat me with respect. I have been taught and energised, and they have touched my heart. To all those who helped me,  Thank goodness there are people like you in the world! You are tolerant and conscious of others, and people are generally drawn to your kind open demeanor. You give help when it is needed and enjoy the happiness of others. Sometimes you may have bad days, but you try not to take it out on other people. Your goodness inspires people to be the same way, and you know that your friends will do the same things for you that you do for them. I am really glad to know you and I am honored to be your friend. when I need friend you are always there for me, thank you so much. Keep going your good heart, my friend. God Bless you. 🙂

I had an easy and happy student life, just studying and not worrying about other things. When my girlfriend asked to have breakfast early in the morning I could get up for her, but if my parent asked me to buy something for them, I told them to wait until I had had enough sleep. But now I wound do it without waiting. I am easy-going and a yes man. Sometimes, I am the kind of man who like to do for others more than I do for myself. When my friends had any problems and wanted me to help, I would always go out to help them. I was always easy on my girlfriend and friends. All of this made me realize that I want to be easy and do whatever I can to keep my parents happy. My parents: they are so kind and helpful, when their relatives need help from them, they always help. That really shows me a good example. I’ve always talked with them openly. I used to have a broken heart that hurt badly and I called to my Daddy, just wanting to get some emotional support from him to cheer me up and he said, “We are your parents, we never hurt you and we love you as our own eye, because that girl is not worth your grief”.

Everything good about me is I have my parents. 🙂

My parents and SSEAYP family are my source of inspiration. :)

That was good motivation for me to move on and I replied: Thank you Daddy!


Time is the best medicine for healing broken heart.

I think I have a happy and warm family. My father always said “If you don’t swim you don’t feel tired” ទាល់តែហែលទើបដឹងថាហត់

he means if I don’t explore life I am not going to know what life is. These words really meet up with my view. You’ve probably heard the saying that diversity is the spice of life. It means go to different places, meet different people, and see different things.

My brother taught me one thing: “one sweet phrase can keep people warm for the whole winter”. He called me ”The Carabao” អ្នកតស៊ូដ៏យ៉ាប់យឿន( that means I am tough because sometimes I had party until morning and I was able to go to school or  sometimes without sleep I still can drive to other cities). I told him that I am just a responsible man and my mum just wants me to be a good person and not go out a lot.

While I studied in Phnom Penh, I made a lot of friends. I have many god-brothers too. I had one argument with ex god-brother; he is kind of an arrogant man. He yelled at me and I yelled back at him (I cannot stand being yelled at) and later he said to my friend that I am in no position to yell at him, that I have no social status and even my parents have no right to yell at him. When I heard that from my friend it really made me angry, that moment my soul was on fire. I don’t want someone to mention my parents when they have an argument with me. May be that’s my hot button. Someone insults me, I can stand it. I don’t care and (no offence to you, readers) I will say I don’t give a damn shit what you think about me, I just try my best. I am not a violent person, but if he said those words to me, face to face, I don’t know what I would do to him that day!

Luckily, nothing happened that day if something happened that day it is will be a very worse between both of us. You guys have no idea what he is capable of! He is some kind of high class and have a big network. But I am fear of no man, but I have respect for almost everyone. That’s the spirit of me. If someone insulted my parents I don’t care who the hell you are. Opps, I am a bit outspoken. I have one life, I have enjoyed my life enough what I regret the most is my parents, something is wrong with me is heart-breaking for my parents. One life is connected to many hearts. When you have a problem or lose your life, it can damage the heart of your friends, loved one, relatives and especially your parents. We need to consider our actions and what the consequences will be. What I am trying to say here is not to scare you guys. My main message is be careful who you hang out with. Some friends can bring trouble to you and take advantage over you.I will get rid of the friends that are bad for my life.

Don’t think that I don’t know how to talk good thing about my friends, here is what I have wrote about good things that my friend have done for me. 🙂

https://dydara.wordpress.com/2010/03/14/the-friend/

After that, I don’t hang out with him anymore. I had many arguments with him. I used to love and respect him as my brother. Right now I don’t hate or hold a grudge against him! 🙂 But I regret that why I hang out with this kind of man.

I don’t like feeling angry or being envious. When you have that, you’ll feel unhappy. I always made my feeling as clear as water.

I have known my best friend for 13 years; I hang out with him many times but I don’t even have a small argument. But some friends I just hang out with them a few time, I had some argument. I try to think something is wrong with me. I just realized that my personality is still like a mirror, whatever you did in front of it, you would see it reflected back at you. If my friends yell at me I will yell back at them.

If they don’t provoke me first I will not provoke them. Some friends like to blame me if something is wrong, I am not kind of pointing finger person who like to blame others, I am just trying to sort it out. They keep mentions about his good deeds to me. Some friends like to talk behind me even defame about me. Usually I am easy-going person, but with difficult people, I will behave like difficult person to them.Remember that everybody is somebody’s difficult person sometime.

I had a addictive personality, for example when I drank alcohol I just drank alcohol to my heart’s desire, or if I enjoyed reading a book I didn’t sleep, I just read for the whole night. Sometimes, I don’t like to sleep because I think when I die I will sleep forever. That is why I want to get as much done in life as possible. Moreover, If I talked on the phone with someone  that I liked I didn’t want to hang up, but make sure I asked the person I talked to whether they are happy or enjoy talking with me or not. I realized it is not just about me but the other person too. But now I know how to balance these things. At one time I am care free ,but at some point I think a lot about my life.

I don’t like to judge people. What they are doing is their business. But if they need my help if I can I will. It reminds me of one thing. I went to a photo shop to print and laminate my pictures with my girlfriend as key chain. The girl at that place said and pointed to my girlfriend “she is a lucky girl” I  asked “Why” she said “nowadays it is hard to find a rich man with good heart. In that time I spoke to her very politely and I behaved like a gentleman. And then I got to the car. I smiled, laughed and thought how much she knew about me and said that to me. It is remind me of not judge a book by it’s cover. Sometimes, I say swear words, not to offend anyone, but try to make fun of it.

I was a participant in the Ship for Southeast Asian Youth Program 2005 (SSEAYP) in Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, Philippines, and Japan. I like this program so much. SSEAYP  shaped my interest in volunteer, culture, share and contribute to society.I have learned a lot from pre-departure training and during the program, how to share, love and appreciate people. learn how to be a sweet person and learn how to do for others more than you do for yourself.

I met a lot of incredible and talented people. I have learned a lot from them. I can tell a few example here”  it is not a problem if you think it is a problem it makes you have a problem”  and” learn to satisfy.” For instance, I took a picture and I don’t’ like the way I look or pose learn to make yourself satisfy with that. I am a happy man before I heard that words but that words make me happier. I learned this from someone, I cannot remember who. So if it was you, please jump in and remind me so that I can give you credit. The idea is that you should think like a digger who dig a big amount of land just to find small diamonds. which means you should see his good deeds rather than their bad deeds.(may be My National Leader of youth contingent) which helps me to work well with people.  We love each other as a family and this is another family of mine called SSEAYP family. Family isn’t whose blood you carry. lt’s who you love and who loves you. These experiences from this program It was an unforgettable moment of my life. This was the Best program Ever !!!!. A life-changing experience. SSEAYP was awesome. I♥ SSEAYP, you’ve given me so much, so far beyond my expectation. You are the one journey that I will never ever regret taking. ♥ 🙂 I wouldn’t trade it for anything!

May  SSEAYP Long Live 🙂

After my graduation, I spent 2 years off, just for travelling. I had fun, but at the same time, some mornings I would wake up and feel like I was a kind of useless person, not doing anything  and always getting headaches too. Everyone has a conscience. Me too. When you have done something wrong, your conscience will blame and it will be on your conscience.

On the day of the countdown to 2010, I wished I could get a job and put my degree to work. A few days later, the first time I applied for a job, I got accepted. My dream came true.  So I have chance to contribute to my society and that’s the right thing to do for my conscience too. I do this job for my parent as well. Because while I stayed home I don’t feel motivated to help my family business. Now I am working in Poipet. Working here has opened my eyes and made me realized that foreigners love and help poor Cambodian children, why don’t we love and help our own people. Even their kids are motivated to help when they see our poor children photos, they save their lunch money and send it to them here in Poipet. Working here made me know the value of money. I am happy with my job. Now I am staying at my aunt’s family. She treats me well, but there is no housekeeper to do some things for me; I have to do everything for myself. I don’t hang out a lot because I have to be home early. It’s ok for me because I have enjoyed enough of that. Before, I did whatever I wanted to do; now that I live with another family, I have to respect what they are doing for me. ”No place like home” “Home! Sweet Home!”   My mum wants me to take care of the family business. I will resign from my post soon. It’s a family business I have to take care of and I hope I have a long commitment to do this. This is what I believe and think about things in life You can’t get too much done in life if you only working on the days when you feel good.  I think most my friends always appreciate my happy life, behind the scenes are my parents, who inspired me to have a happy life. I used to be a disobedient or bad son. I always went wherever I wanted to. I made my parents upset and worry about me a lot. Sorry Mum and Dad!

Remember that everybody is somebody’s difficult person sometime. 😦

If you have read this story “The boy and the apple tree”

I feel like I am really that boy, who comes to my parents when I need them.

https://dydara.wordpress.com/2010/03/29/the-boy-and-the-apple-tree-a-touching-story/

The message I want to convey is

This is a story about everyone. The tree is our parent. No matter what, parents will always be there and give everything they could to make you happy.

Everybody has apple trees in his or her life. And they are your parents…

No matter how busy you are, share some time with your parents. We owe a lot to our parents, many teachers, relatives and friends who have given us their time, care and love through the years. Filial piety and gratitude are noble and great spiritual virtues to cultivate. Just be the best you can be, and know that they will still love you no matter what. We must show our gratitude to our parents and people who care for us, don’t hesitate.

Don’t wait until it is too late.

Show our gratitude towards our parents, who forebear pain and discomfort in bringing us up to adulthood.

You can show your love and respect to your parents through various methods, which includes listening to them, talking to them openly when you have problem and get some advices from them, saying you love them often, buying them something after you visited other places and treating them to a lunch/dinner some day and last, but not least, is standing tall and giving a thankful speech. Writing a good thankful speech to parent is definitely an art.  However, when you have decided to write it, show your best interest into it.

Thankful speech is a special way to show that you honor your parents. There cannot be a better way to show your love and respect to your parents, than through words. Words are the strongest and dense communicator. They are the tools with which you carve a niche in the heart of your parents. Here you got to be cautious of your words and selection of words should be of high standard and full of life and vigor.

You can just say everything you have in your mind. However, you have to be selective in choice of words.

When someone hurts us

we should write it down in sand where winds of forgiveness can erase it away.

But, when someone does something good for us, we must engrave it in stone

where no wind can ever erase it.”

LEARN TO WRITE YOUR HURTS IN THE SAND

AND TO CARVE YOUR BENEFITS IN STONE!!!

Do not value the THINGS you have in your life. But value WHO you have in your life! Life’s short. If you don’t look around once in a while ,you might miss it.

From point of my view: you can prove me wrong. But that reality may be viewed differently depending upon one’s perspective, suggesting that what seems an absolute truth may be relative due to the deceptive nature of half-truths. What I went through made me think so.

This is what I’ve done with my life so far. These were stories that really gave me an insight as to who that I was and what made me the person that I presently am.

These are people (family and friends) that have and still do have impact in my life…and so on!”. The most wonderful memories of my life. I have a great parents. That is a moment to remember. I am so proud of my parents. Because of them, I have been able to live the life I want to. It is not too late to change. My parents tolerate my honest mistakes. Now I start to listen to them, they seem to be happy with me and they know what is best for me. I am easy with many people around me now I start to want to do more for my parents. Working and living in another place make me want to come home. When I grow old, I have realized many things. My parent always provided me what I wanted. I can talk to them openly. What I am, what I have, what I know today is from my parents. They are my God. I feel ashamed of what I did to upset and worry my parents. But the bottom line is I would be more ashamed if I dun accept the facts and don’t change.  I want to live out my values every day. In the past I never made a commitment unless I was going to keep it up. It’s a family business I have to take care of and I hope I have a long commitment to do this. I’m my parents’ son. I want to make my parents proud of me. I was an outstanding student, and was honored to receive my certificate from Prime Minister of Cambodia. And I was selected by the Ministry of Education, Youth and Sport as a national leader of Cambodian contingent (youth ambassador), to lead a group of Cambodian youth delegates during the course of the Youth Camp for Asia’s Future 2008 program, in South Korea. I made a lot mistakes in my life but I learned from my mistakes, lesson learned. I still have much to learn.Don’t copy my bad habits.

Before, I was a dare-devil when I got drunk and sad, I drove very fast, without realizing the value of life.ហេងដែរឆ្លងផុត!!! Now, no more. One life is connected to many hearts. When you have a problem or lose your life, it can damage the heart of your friend, loved one, relative and especially your parents. Sometimes I say swear words and dun care much about people around me, but deep down I know I love you, all who I know. I want to have my own happy family, as my parents did. “This is what I plan and hope to do with the rest of my life…”

In my opinion: ពេលផឹកចេះ sing បទគួរហាមចិត្តខ្លះដែរបើមិនដូចេ្នះ ទេ sing បទលំបាកតែឯង. When you are drinking if you don’t control yourself, the next morning you are hurting yourself!  Dy Dara: Sometimes, I think when my friends ask me to hang out at night. I have to share to them abt 50. If I stay at home I can save 50 and I can still go through the nite. But if I think like this all the time my life will suck. Better you know when is inappropriate time to go. One good sentence cannot apply to all situations, but most of them do.

Please jump in and remind me so that I can give you credit. The idea is that you should think like a digger who dig a big amount of land just to find small diamonds. which means you should see his good deeds rather than their bad deeds.(may be My National Leader of youth contingent) which helps me to work well with other people.

I’ve learned to be self-aware, and that changed a lot of perceptions about myself, other people and life. I spent many long years of my life trying to understand how to become aware. I used to react with reflection, wonder why people act the way they Do? and rationalizing my every action.

Awareness is the first step in the creation process. As you grow in self awareness, you will better understand why you feel what you feel and why you behave as you behave. That understanding then gives you the opportunity and freedom to change those things you’d like to change about yourself and create the life you want.

To see this interesting topic @
https://dydara.wordpress.com/2010/11/26/self-awareness-is-the-key-to-change-and-lasting-happiness/

Individuality is not a trait shared by everyone. I Respect the individuality of others and be accepting of individual differences. But some people don’t understand mine. Some people find me weird. I am a carefree person, I don’t care what others think about me because I can’t control what others think of me. “judge me all you want, but keep the verdict to yourself.” But whatever I do, I just don’t step on other people’s shoes and do not spit on other people’s life. I can do whatever I want with my life. This is my life. 🙂 And despite all this little controversy that I have with my personality, I still remain to be a Simple man. Overall I am happy with myself! 🙂

What I am trying to say here is not to get more people like me or get more friends, I think I have enough friends that keep me busy enough!
Just want to share some ideas! 🙂

The difference makes the world beautiful. It means that everyone is unique in his/her own way and don’t look down on someone who is different from you.

“Everything has its beauty, but not everyone sees it.” ~ Confucius
Only understanding, easy-going and open minded people that can see the beauty of my personality.

To youths who read this I have this message: You should have self-discipline, effort, academic achievement, social participation and community service. Listen to them and do as much as you can. Just be the best you can be “For your parents’ sake.”

If you can do most of these things, your parents will proud of you!

Everyone cannot succeed in everything they do, but just keep trying. Failing does not mean the end of everything. You should keep your self-belief, find out your weak point and improve on it. Failing to achieve is not a failure, but losing your hope and motivation is a true failure. What I am saying here is not teaching you. I am not qualified to teach anyone, but I just want to share some ideas with you guys, audiences!

When I achieve all my goals. I’ll realize the true meaning of life.

I want to live a comfortable life and be able to fulfill my life’s purpose.

If there is a next life, I want to be their children forever.

Thank you my friends and parents.

Without them, I don’t know what my life would be.

I am so proud of my parents. They give me everything. I have been able to live the life I want to. Thank to my parents who have done many good things to me and have added value to me. For that I gratitude and appreciate.

I love you so much♥Mum and♥Dad.

I just wanna live my life to the fullest. nothing more, nothing less.

I hope this page can inspire you to show your gratitude to your parents!

Thank you so much for reading the journey of  my life story.

Thanks to All Those That Will Appreciate a chapter of my life story.

Thank you so much Calum, Paul, Alex and Bunchhay for correcting my grammatical errors.

Each of them edited 1 page or 2 pages of my life story. That’s why there are many editors here.

It was very kind of you guys to help me in this matter.

I couldn’t  have done it without you guys!. You guys saved my day.

I appreciate that 🙂

Love you all

IMG_4132

01.01.2014

Every time I have great moment I feel that I owe that to my parents because they give me ultimate freedom and support me no matter what I do but on two conditions:

 – Don’t bring trouble to the family

 – Protect yourself from…


I love my parents with all my♥heart♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Advertisements

8 Comments »

 1. I do agree with all the ideas you’ve presented for your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for novices. May just you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

  Comment by Family — October 20, 2011 @ 6:35 pm | Reply

 2. hi!,I really like your writing so much! percentage we keep in touch extra approximately your post on AOL? I need an expert on this house to resolve my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to look you.

  Comment by Fashion — October 20, 2011 @ 9:17 pm | Reply

 3. you have a very good sense of love towards your life. find the meaning of life by asking urself ; why i was created?? what is my role in this short life? the words ” what, why and how ” always make me think and travell to find the answers. the answesr is around us. open ur eyes, ur heart and ur mind.

  Comment by nur — April 1, 2012 @ 7:40 am | Reply

  • Thanks! 🙂 All the best to you! 😀

   Comment by dydara — April 1, 2012 @ 11:30 am | Reply

 4. Nice answers in return of this question with firm
  arguments and telling everything about that.

  Comment by Amaury — July 23, 2013 @ 11:18 pm | Reply

 5. Awwww, I’m so glad there are others out there that are proud of their parents, in this age of parental scrutiny, spoilt brats and bad portrayal of fathers in the media. I’m 100% proud of my beautiful, hard-working mother, who has single-handedly raised me since I was two. She went to university to get a degree and worked two part time jobs even though she had me (I was badly Asperger’s aswell) and somehow managed to raise me correctly. She disciplined me, taught me all about cooking, sewing, decorating, driving and finances. She was both a mother and a father too me. She loves me more fiercely than anyone else and somehow managed to impart the Christian faith onto me aswell. She is a wonderful woman and I hope God lavishes crowns upon her head once she gets to heaven! I’m already proud of her now, but how much more proud am I going to be when she gets those! She has set me such a good example for life, I love her to bits! xxx

  Comment by Garnettoi — January 27, 2014 @ 12:27 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: